(1951) Flight to Mars (napisy PL).txt

(76 KB) Pobierz
1
00:00:06,000 --> 00:00:09,000
Downloaded From www.AllSubs.org

2
00:00:16,000 --> 00:00:22,000
LOT NA MARSA

3
00:00:22,001 --> 00:00:30,001
<i>Tウumaczyウ : michal1887@gmail.com</i>

4
00:01:32,402 --> 00:01:38,402
Mars. Udajケ si・tam nast麪nego dnia.
Zastanawiam si・ czy si・im uda.

5
00:01:38,450 --> 00:01:40,850
I co znajdケ, je徑i w oge co・znajdケ.

6
00:01:41,504 --> 00:01:44,504
ッycie by・moソe. Jakie・ソycie.

7
00:01:45,505 --> 00:01:49,505
Moソe nadejdzie dzie・ kiedy b鹽zie 
teleskop wystarczajケco silny, 
aby zobaczy・aソ tak daleko.

8
00:01:51,006 --> 00:01:54,006
<i>Pentagon</i>

00:02:15,576 --> 00:02:31,605
"Dzi・rano, zapowied・zostaウa wykonana.
Zawiadomiono wszystkie gazety i radio. 
Ostateczne przygotowania do 
startu rakiety na Marsa".

13
00:02:39,539 --> 00:02:42,076
Dr Lane, to tajny komunikat o najwyソszym priorytecie, jaki

14
00:02:42,176 --> 00:02:43,468
kiedykolwiek mieli徇y w Pentagonie.

15
00:02:43,568 --> 00:02:44,795
A mieli徇y ich kilka.

16
00:02:45,520 --> 00:02:48,526
Jak to jest by・odpowiedzialnym za taki duソy projekt?

18
00:02:49,315 --> 00:02:51,163
Szczerze miケc troch・mnie przeraソa.

19
00:02:51,873 --> 00:02:53,621
Tego nie powiniene・zapisywa・ Steve.

20
00:02:53,721 --> 00:02:55,763
Powinienem wiedzie・ co jest przeraソajケce.

21
00:02:55,863 --> 00:02:57,997
Wiem tyle o nap鹽zie rakietowym

22
00:02:58,097 --> 00:03:00,072
aby wierzy・ ソe moソna si・tam dosta・

23
00:03:00,172 --> 00:03:02,266
Ale co zamierzacie zrobi・ aby powri・

24
00:03:03,742 --> 00:03:05,390
Kiedy・wspinaウem si・po Alpach szwajcarskich.

25
00:03:05,490 --> 00:03:09,097
Mojケ najwi麑szケ ambicjケ byウo, aby osiケgnケ・najwyソszy dostepny szczyt.

26
00:03:09,197 --> 00:03:11,334
Niewaソne, jak wrimy.

27
00:03:11,434 --> 00:03:14,338
- Czy mog・napisa・to, doktorze?
- Je徑i chcesz.

28
00:03:14,797 --> 00:03:17,829
Dobrze Steve, jest waソne zadanie dla ciebie.

29
00:03:18,664 --> 00:03:21,688
Lecisz w t・podr tylko dlatego, aby spisa・to co widziaウe・

30
00:03:21,788 --> 00:03:25,259
Tak, jestem jedynym, kty nie jest naukowcem.

31
00:03:25,359 --> 00:03:26,348
Ale na to zasウugujesz.

32
00:03:26,448 --> 00:03:29,455
Zdobyウe・wielkケ renom・jako korespondent wojenny.

33
00:03:29,555 --> 00:03:32,612
Musisz przeczyta・tylnケ okウadk・mojej najnowszej ksiケソki.

34
00:03:34,591 --> 00:03:38,006
Dr Lein raz sウyszaウem o czウowieku, kty wspiケウ si・

35
00:03:38,106 --> 00:03:40,147
na najwyソszケ g・ kta do tej pory nikt nigdy nie zdobyウ,

36
00:03:40,247 --> 00:03:42,551
ale nie mウ z niej juソ zej懈.

37
00:03:42,651 --> 00:03:44,614
Wszystko co osiケgnケウ zostaウo tam na gze.

38
00:03:46,649 --> 00:03:48,762
W kaソdym razie, Steve, udaウo mu si・

39
00:03:50,384 --> 00:03:52,885
- Dokケd idziesz?
- Zrobi・wywiady przed wylotem

40
00:03:52,985 --> 00:03:55,210
ze wszystkimi, ktzy uczestniczケ w tej wyprawie.

41
00:03:55,214 --> 00:03:57,982
Wierz・ ソe dr Lein daウ mi wi鹹ej niソ mogウem dosta・

42
00:03:58,082 --> 00:03:59,999
Mog・poda・uzasadnienie naukowe, dlatego chc・i懈...

43
00:04:00,013 --> 00:04:02,523
Nie jestem naukowcem, pami黎aj o tym doktorze.

44
00:04:02,524 --> 00:04:04,014
Nie, chc・napisa・o

45
00:04:04,114 --> 00:04:06,401
powodach osobistych, dlaczego czウowiek

46
00:04:06,501 --> 00:04:08,528
ryzykuje swoje ソycie dla podry w kosmos.

47
00:04:09,425 --> 00:04:10,769
Daウa・mi swoje.

48
00:04:10,869 --> 00:04:13,452
Podejrzewam, ソe nie sケ zbyt mocne.

49
00:04:13,552 --> 00:04:15,506
Zobacz・si・z Jimem Bakerem.

50
00:04:15,606 --> 00:04:18,995
By・moソe jako szef inソynier ma inny pow, ソe chce lecie・

51
00:04:19,000 --> 00:04:20,035
Jestem pewien, ソe musi mie・

52
00:04:20,135 --> 00:04:21,672
Steve, jestem troch・zdezorientowany.

53
00:04:21,772 --> 00:04:23,669
B鹽ziesz pisaウ histori・o Marsie, ale ...

54
00:04:23,769 --> 00:04:26,308
jak chcesz znale滓 materiaウy tutaj?

55
00:04:26,408 --> 00:04:28,881
Przykro mi to powiedzie・ panowie, ale nie mog・da・im

56
00:04:28,981 --> 00:04:31,168
teraz odpowiedzi. Ale nie zapominajcie, ソe kiedy b鹽ziemy w trasie 

57
00:04:31,268 --> 00:04:34,945
podczas aklimatyzacji wy徑emy te cylindry na Ziemi・

58
00:04:34,955 --> 00:04:36,822
Powinny wylケdowa・tutaj.

59
00:04:36,922 --> 00:04:38,419
B鹽ziemy czeka・na nie.

60
00:04:38,808 --> 00:04:40,312
Do zobaczenia jutro na starcie.

61
00:04:40,412 --> 00:04:41,846
Do zobaczenia.

62
00:04:43,341 --> 00:04:45,675
<i>A potem miejsce i czas startu</i>

63
00:04:45,705 --> 00:04:47,326
<i>sケ dobrze utrzymywane w tajemnicy.</i>

64
00:04:47,426 --> 00:04:49,380
<i>Podczas bezpo徨edniej relacji</i>

65
00:04:49,480 --> 00:04:51,951
<i>przed ogウoszeniem sensacyjnej informacji, Kongres chce wiedzie・/i>

66
00:04:51,954 --> 00:04:53,841
<i>dlaczego projekt zostaウ ukryty przed opiniケ publicznケ</i>

67
00:04:53,941 --> 00:04:57,483
<i>tak dウugo. Kilku senator rozpocz・o</i>

68
00:04:57,583 --> 00:05:00,061
<i>kwestionowa・waソno懈 caウego projektu.</i>

69
00:05:00,161 --> 00:05:04,811
<i>Ich zdaniem powinni徇y pozosta・tam, gdzie jeste徇y.</i>

70
00:05:04,911 --> 00:05:07,042
<i>Przedstawiciele rzケdu szybko odrzucili te roszczenia</i>

71
00:05:07,142 --> 00:05:08,118
<i>uznajケc je za wyizolowane.</i>

72
00:05:08,531 --> 00:05:09,646
No i prosze bardzo, ponownie...

73
00:05:11,925 --> 00:05:13,565
No c, skupmy si・na rozmowie.

74
00:05:13,665 --> 00:05:16,063
Tak, je徑i to moソliwe. Izolacjoni彡i i 

75
00:05:16,163 --> 00:05:18,402
interwencjoni彡i majケ swoje zdanie.

76
00:05:19,149 --> 00:05:21,872
Chwileczk・ powiedziaウe・: "je徑i to moソliwe".

77
00:05:22,701 --> 00:05:26,516
Powiedz mi Jim, jakie sケ nasze szanse si・tam dosta・

78
00:05:26,616 --> 00:05:32,845
Opierajケc si・na wszystko wiemy:
astronomia, przestrze・i nap鹽owy nawigacji,
musimy to osiケgnケ・

81
00:05:32,945 --> 00:05:34,907
Tak, ale jest duソo czego nie wiemy.

82
00:05:36,245 --> 00:05:38,212
Istnieje tam ogromny wszech忤iat, Steve

83
00:05:38,312 --> 00:05:40,097
i jest caウkowicie nieznany.

84
00:05:40,197 --> 00:05:42,147
Daleko poza naszym zrozumieniem.

85
00:05:43,027 --> 00:05:44,874
Staramli徇y si・to rozszyfrowa・ gdy byli徇y dzie詢i, ale nie mogli徇y.

86
00:05:45,829 --> 00:05:47,720
Tak.

87
00:05:47,820 --> 00:05:51,413
Zobaczymy, czy mog・oprze・m artykuウ o ciebie.

88
00:05:51,513 --> 00:05:55,008
Chc・podkre徑i・aspekt ludzki. Na przykウad, Jim Barker.

89
00:05:55,108 --> 00:05:57,700
gウny inソynier, kty to geniusz byウ

90
00:05:57,800 --> 00:06:01,032
w znacznym stopniu odpowiedzialny za budow・rakiety.

91
00:06:02,006 --> 00:06:04,835
Czウowiek, kty ソyウ snem, ソe my徑ケ

92
00:06:04,935 --> 00:06:08,779
stworzy co・zupeウnie nowego.
Kty to pracowaウ przez wiele lat,

93
00:06:08,879 --> 00:06:10,471
aby misja z ktケ lecimy byウa w oge moソliwa.

94
00:06:10,571 --> 00:06:13,925
Czウowiek ze 忤ietlikiem w moim mieszkaniu,

95
00:06:14,025 --> 00:06:16,800
kty nie byウ w stanie usnケ・bez widoku gwiazd.

96
00:06:17,019 --> 00:06:18,400
Bardzo poetyckie.

00:06:19,860 --> 00:06:20,880
Przepraszam.

97
00:06:28,938 --> 00:06:30,554
Oh, wejd・Carol?

98
00:06:33,789 --> 00:06:35,526
Carol, pozw sobie przedstawi・Steva Abbota.

99
00:06:35,626 --> 00:06:38,281
Jest dziennikarzem, kty wyprawi si・w podr z nami.

100
00:06:39,092 --> 00:06:41,050
Steve, to jest Carol Stafford.

101
00:06:41,150 --> 00:06:42,818
- Jak pan si・miewa.
- Witam.

102
00:06:43,270 --> 00:06:44,632
Co ty tu robisz, Carol?

103
00:06:44,732 --> 00:06:46,475
Mieli徇y wyj懈 w nocy, Jim.

104
00:06:46,575 --> 00:06:48,622
On mnie zatrzymaウ.

105
00:06:48,722 --> 00:06:50,787
Oh tak, widz・ ソe jeste・ubrany do wyj彡ia!

106
00:06:51,827 --> 00:06:53,537
- Napijesz si・
- Nie.

107
00:06:55,854 --> 00:06:58,370
Rozumiem, ソe miaウ pan z nim wywiad, panie Abbott.

108
00:06:58,470 --> 00:07:00,260
I nie mウ wybra・lepszego czasu.

109
00:07:00,998 --> 00:07:03,908
Mog・opowiedzie・histori・mojego ソycia.

110
00:07:04,337 --> 00:07:06,625
Jej ojciec jest fizykiem.
Nauczyウ jケ wiele.

111
00:07:06,725 --> 00:07:09,166
- Jeste・mケdrケ dziewczynkケ.
- Na pewno jestem.

112
00:07:09,266 --> 00:07:11,948
Prowadziウ inソynier rakiet przez trzy lata.

113
00:07:12,048 --> 00:07:15,543
Przechodzケc co minut・z boku i pod batutケ Jima Barkera.

114
00:07:16,307 --> 00:07:18,804
Panie Abbott, uwaソa pan, ソe trzy lata to kawaウ czasu sp鹽za・

115
00:07:18,904 --> 00:07:20,024
wyウケcznie pod kierownictwem kogo・

116
00:07:20,124 --> 00:07:22,002
Steve, prosz・mi・Steve.

117
00:07:22,275 --> 00:07:27,119
Nie pozwoliウ bym jej i懈 tケ drogケ, 
ale nauczyウem si・tak wiele, 
ソe bez niej nie mog・

119
00:07:27,219 --> 00:07:28,246
nie umiem go zastケpi・

120
00:07:28,346 --> 00:07:30,176
Jak wida・ pan Abbot

121
00:07:30,276 --> 00:07:33,376
Jestem niezb鹽nケ jednostkケ naukowケ.

122
00:07:33,476 --> 00:07:36,715
Pierwszy asystent pilota w rakiecie kosmicznej.

123
00:07:37,079 --> 00:07:38,452
Teraz masz peウnケ histori・

124
00:07:40,778 --> 00:07:42,122
Jestem pewien, ソe mam.

125
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin