pit-38.pdf

(292 KB) Pobierz
POLTAX
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.
PIT-38
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PO NIESIONEJ STR ATY)
4. Rok
W ROKU PODATKOWYM
Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:
1) z odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
Termin składania:
Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Miejsce składania:
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej "urzędem".
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie
6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. korekta zeznania 1)
1. złożenie zeznania
B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
7. Nazwisko
8. Pierwsze imię
9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
13. Gmina
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
C. DOCHODY / STRATY
Koszty uzyskania
przychodów
Dochód
(b - c)
Strata
(c - b)
Przychody, o których
mowa w art. 30b ustawy
Przychód
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
a
b
c
d
e
1. Przychody wykazane w części F
20.
21.
informacji PIT-8C
22.
23.
2. Inne przychody 2)
3. Razem
24.
25.
26.
27.
Suma kwot z wierszy od 1 do 2.
D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Straty z lat ubiegłych
Kwota z poz.28 nie może przekroczyć kwoty z poz.26.
zł, gr
28.
Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
29.
Od kwoty z poz.26 należy odjąć kwotę z poz.28.
Stawka podatku 3)
Należy podać w procentach.
30. Podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy
Kwotę z poz.29 należy pomnożyć przez stawkę podatku z poz.30.
Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczony na złote)
31.
32.
Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30b ust. 5c ustawy (przeliczony na złote)
33.
Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz.43, 45-56 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi
podstawę do
wystawienia
tytułu
wykonawczego,
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z
dnia
17
czerwca
1966
r.
o
postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.
1 /2
PIT-38 (9)
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759813.096.png 1264759813.107.png 1264759813.118.png 1264759813.129.png 1264759813.001.png 1264759813.012.png 1264759813.023.png 1264759813.034.png 1264759813.045.png 1264759813.051.png 1264759813.052.png 1264759813.053.png 1264759813.054.png 1264759813.055.png 1264759813.056.png 1264759813.057.png 1264759813.058.png 1264759813.059.png 1264759813.060.png 1264759813.061.png 1264759813.062.png 1264759813.063.png 1264759813.064.png 1264759813.065.png 1264759813.066.png 1264759813.067.png 1264759813.068.png 1264759813.069.png 1264759813.070.png 1264759813.071.png 1264759813.072.png 1264759813.073.png 1264759813.074.png 1264759813.075.png 1264759813.076.png 1264759813.077.png 1264759813.078.png 1264759813.079.png 1264759813.080.png 1264759813.081.png 1264759813.082.png 1264759813.083.png 1264759813.084.png 1264759813.085.png 1264759813.086.png 1264759813.087.png 1264759813.088.png 1264759813.089.png 1264759813.090.png 1264759813.091.png 1264759813.092.png 1264759813.093.png 1264759813.094.png 1264759813.095.png 1264759813.097.png 1264759813.098.png 1264759813.099.png 1264759813.100.png 1264759813.101.png 1264759813.102.png 1264759813.103.png 1264759813.104.png 1264759813.105.png 1264759813.106.png 1264759813.108.png 1264759813.109.png 1264759813.110.png 1264759813.111.png 1264759813.112.png 1264759813.113.png 1264759813.114.png 1264759813.115.png 1264759813.116.png 1264759813.117.png 1264759813.119.png 1264759813.120.png 1264759813.121.png 1264759813.122.png 1264759813.123.png 1264759813.124.png 1264759813.125.png 1264759813.126.png 1264759813.127.png 1264759813.128.png 1264759813.130.png 1264759813.131.png 1264759813.132.png 1264759813.133.png
POLTAX
Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
34.
Od kwoty z poz.31 należy odjąć sumę kwot z poz.32 i 33. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a podatkiem od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy
35.
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Od sumy kwot z poz.32 i 33 należy odjąć kwotę z poz.31. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0
E. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA
Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008,
36.
o którym mowa w art. 30e ustawy (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
37.
Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany
przez płatnika, z wyjątkiem podatku wykazanego w poz.38, 39, 40 oraz w części F (po zaokrągleniu do pełnych złotych 4) )
Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy
38.
uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
39.
Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30a ust. 9 ustawy (przeliczony na złote)
Kwota z poz.39 nie może przekroczyć kwoty z poz.38.
40.
Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 30a ust. 10 ustawy (przeliczony na złote)
41.
Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą (po zaokrągleniu do pełnych złotych 4) )
Od kwoty z poz.38 należy odjąć sumę kwot z poz.39 i 40. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
42.
Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem (po zaokrągleniu do pełnych złotych 4) )
Od sumy kwot z poz.39 i 40 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0
43.
KWOTA DO ZAPŁATY
Od sumy kwot z poz.34, 36, 37 i 41 należy odjąć sumę kwot z poz.35 i 42. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0
NADPŁATA
44.
Od sumy kwot z poz.35 i 42 należy odjąć sumę kwot z poz.34, 36, 37 i 41. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
F. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 44 UST. 1b USTAWY
Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy,
bez pośrednictwa płatników.
III
V
Miesiące
Kwota podatku
I
II
IV
VI
49.
45.
46.
47.
48.
50.
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
Miesiące
Kwota podatku
VII
VIII
IX
X
XI
X
51.
52.
54.
55.
56.
53.
(po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
G. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH)
WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY
57. Kwota dochodów (przychodów)
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
58. Numer KRS
Wnioskowana kwota
59.
0000270809
Kwota z poz.59 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.34,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.60 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.61 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 59.
W poz.62 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
60. Cel szczegółowy 1%
61. Wyrażam zgodę
STANEK,1940
62.
J. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.63 należy podać liczbę załączników.
63. PIT/ZG
K. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
64. Podpis podatnika
65. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika
L. ADNOTACJE URZĘDU
66. Identyfikator przyjmującego formularz
67. Podpis przyjmującego formularz
1)
Zgodnie
z
art.
81
ustawy
z
dnia
29
sierpnia
1997
r. -
Ordynacja
podatkowa
(Dz. U.
z 2012
r. poz.
749,
z
późn.
zm.),
podatnik
może
skorygować złożoną deklarację poprzez
złożenie
deklaracji
korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Należy wykazać także dochody (przychody):
2)
- z części G informacji PIT-8C, do których nie mają zastosowania przepisy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.),
- uzyskane za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy.
Stawka podatku wynosi 19%. Jeżeli ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy podać stawkę podatku wynikającą z tej umowy.
Zgodnie z art. 63 §1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art.
3)
4)
30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy, kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę.
PIT-38 (9)
2 /2
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759813.134.png 1264759813.135.png 1264759813.136.png 1264759813.137.png 1264759813.138.png 1264759813.139.png 1264759813.002.png 1264759813.003.png 1264759813.004.png 1264759813.005.png 1264759813.006.png 1264759813.007.png 1264759813.008.png 1264759813.009.png 1264759813.010.png 1264759813.011.png 1264759813.013.png 1264759813.014.png 1264759813.015.png 1264759813.016.png 1264759813.017.png 1264759813.018.png 1264759813.019.png 1264759813.020.png 1264759813.021.png 1264759813.022.png 1264759813.024.png 1264759813.025.png 1264759813.026.png 1264759813.027.png 1264759813.028.png 1264759813.029.png 1264759813.030.png 1264759813.031.png 1264759813.032.png 1264759813.033.png 1264759813.035.png 1264759813.036.png 1264759813.037.png 1264759813.038.png 1264759813.039.png 1264759813.040.png 1264759813.041.png 1264759813.042.png 1264759813.043.png 1264759813.044.png 1264759813.046.png 1264759813.047.png 1264759813.048.png 1264759813.049.png 1264759813.050.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin