pit-37.pdf

(297 KB) Pobierz
POLTAX
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
3. Nr dokumentu
4. Status
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.
PIT-37
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
5. Rok
W ROKU PODATKOWYM
Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na
ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu
- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku
pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów
zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych,
pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
-świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz
skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej,
- należności z tytułu członkowstwa w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- stypendiów,
2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
zwanej dalej ”ustawą”.
Termin składania:
Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Miejsce składania:
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej "urzędem".
Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty):
6.
1. indywidualnie
2. wspólnie z małżonkiem,
zgodnie z wnioskiem, o którym
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
3. wspólnie z małżonkiem,
zgodnie z wnioskiem, o którym
mowa w art. 6a ust. 1 ustawy
4. w sposób przewidziany
dla osób samotnie
wychowujących dzieci
7.
w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik
w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - małżonek
8.
Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz złożenie podpisu(ów) w części L traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu
opodatkowania. Kwadrat w poz.7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem 1, 2, 3 albo 4 w poz.6.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
9. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie
10. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
2. korekta zeznania 1)
1. złożenie zeznania
B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA
B.1. DANE PODATNIKA
11. Nazwisko
12. Pierwsze imię
13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
14. Kraj
15. Województwo
16. Powiat
17. Gmina
18. Ulica
20. Nr lokalu
19. Nr domu
21. Miejscowość
22. Kod pocztowy
23. Poczta
B.2. DANE MAŁŻONKA
24. Nazwisko
25. Pierwsze imię
26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
27. Kraj
28. Województwo
29. Powiat
30. Gmina
31. Ulica
32. Nr domu
33. Nr lokalu
34. Miejscowość
35. Kod pocztowy
36. Poczta
PIT-37 (19)
1 /4
1264759826.198.png 1264759826.209.png 1264759826.220.png 1264759826.231.png 1264759826.001.png 1264759826.012.png 1264759826.023.png 1264759826.034.png 1264759826.045.png 1264759826.056.png 1264759826.067.png 1264759826.078.png 1264759826.089.png 1264759826.100.png 1264759826.111.png 1264759826.122.png 1264759826.133.png 1264759826.144.png 1264759826.155.png 1264759826.163.png 1264759826.164.png 1264759826.165.png 1264759826.166.png 1264759826.167.png 1264759826.168.png 1264759826.169.png 1264759826.170.png 1264759826.171.png 1264759826.172.png 1264759826.173.png 1264759826.174.png 1264759826.175.png 1264759826.176.png 1264759826.177.png 1264759826.178.png 1264759826.179.png 1264759826.180.png 1264759826.181.png 1264759826.182.png 1264759826.183.png 1264759826.184.png 1264759826.185.png 1264759826.186.png 1264759826.187.png 1264759826.188.png 1264759826.189.png 1264759826.190.png 1264759826.191.png 1264759826.192.png 1264759826.193.png 1264759826.194.png 1264759826.195.png 1264759826.196.png 1264759826.197.png 1264759826.199.png 1264759826.200.png 1264759826.201.png 1264759826.202.png 1264759826.203.png 1264759826.204.png 1264759826.205.png 1264759826.206.png 1264759826.207.png 1264759826.208.png 1264759826.210.png 1264759826.211.png 1264759826.212.png 1264759826.213.png 1264759826.214.png 1264759826.215.png 1264759826.216.png 1264759826.217.png 1264759826.218.png 1264759826.219.png 1264759826.221.png 1264759826.222.png 1264759826.223.png 1264759826.224.png 1264759826.225.png 1264759826.226.png 1264759826.227.png 1264759826.228.png 1264759826.229.png 1264759826.230.png 1264759826.232.png 1264759826.233.png 1264759826.234.png 1264759826.235.png 1264759826.236.png 1264759826.237.png 1264759826.238.png 1264759826.239.png 1264759826.240.png 1264759826.241.png 1264759826.002.png 1264759826.003.png 1264759826.004.png 1264759826.005.png 1264759826.006.png 1264759826.007.png 1264759826.008.png 1264759826.009.png 1264759826.010.png 1264759826.011.png 1264759826.013.png 1264759826.014.png 1264759826.015.png 1264759826.016.png 1264759826.017.png 1264759826.018.png 1264759826.019.png
POLTAX
C. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
C.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Koszty uzyskania
Dochód
Strata
Zaliczka pobrana
Źródła przychodów
Przychód
(b – c)
(c – b)
przychodów
przez płatnika
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
a
d
e
b
c
f
39.
40.
1. Należności ze stosunku: pracy,
37.
38.
41.
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
W poz.42 należy wykazać przychody, do
42.
43.
których w poz.43 podatnik stosuje 50%
koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Emerytury – renty oraz inne krajowe
44.
45.
46.
świadczenia, o których mowa w art. 34
ust.7 ustawy
3. Działalność wykonywana osobiście,
47.
48.
49.
50.
51.
o której mowa w art. 13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
4. Prawa autorskie i inne prawa, o których
52.
53.
54.
55.
56.
mowa w art. 18 ustawy
W poz.57 należy wykazać przychody, do
których w poz.58 podatnik stosuje 50%
57.
58.
koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
5. Inne źródła, niewymienione
61.
62.
59.
60.
63.
w wierszach od 1 do 4
64.
65.
66.
67.
6. RAZEM
Suma kwot z wierszy od 1 do 5.
C.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
1. Należności ze stosunku: pracy,
70.
71.
68.
69.
72.
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
W poz.73 należy wykazać przychody, do
których w poz.74 małżonek stosuje 50%
73.
74.
koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Emerytury – renty oraz inne krajowe
75.
77.
76.
świadczenia, o których mowa w art. 34
ust.7 ustawy
3. Działalność wykonywana osobiście,
80.
81.
78.
79.
82.
o której mowa w art. 13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
4. Prawa autorskie i inne prawa, o których
83.
84.
85.
86.
87.
mowa w art. 18 ustawy
W poz.88 należy wykazać przychody, do
których w poz.89 małżonek stosuje 50%
koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
88.
89.
5. Inne źródła, niewymienione
90.
91.
92.
93.
94.
w wierszach od 1 do 4
6. RAZEM
97.
95.
96.
98.
Suma kwot z wierszy od 1 do 5.
podatnik
małżonek
D. ODLICZENIA OD DOCHODU
zł, gr
zł, gr
Składki na ubezpieczenia społeczne
99.
100.
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z poz.66
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz.97
w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy
101.
102.
Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne
103.
104.
Dochód podatnika - od kwoty z poz.66 należy odjąć kwotę z poz.99
Dochód małżonka - od kwoty z poz.97 należy odjąć kwotę z poz.100
Odliczenia od dochodu – wykazane w części B załącznika PIT/O
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z poz.103
105.
106.
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z poz.104
Ulga odsetkowa - wykazana w części B.1 załącznika PIT/D
107.
Kwota z poz.107 nie może przekroczyć sumy kwot z poz.103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz.105 i 106.
Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych – wykazane w części B.3. załącznika
PIT/D
108.
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
109.
Jeżeli kwota z poz.108 jest większa od sumy kwot z poz.103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz.105
106 i 107, należy wpisać sumę kwot z poz.103 i 104 pomniejszoną o kwoty z poz.105, 106 i 107
w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.108
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
110.
Od kwoty z poz.108 należy odjąć kwotę z poz.109.
Dochód po odliczeniach
111.
Od sumy kwot z poz.103 i 104 należy odjąć sumę kwot z poz.105, 106, 107 i 109.
2 /4
PIT-37 (19)
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759826.020.png 1264759826.021.png 1264759826.022.png 1264759826.024.png 1264759826.025.png 1264759826.026.png 1264759826.027.png 1264759826.028.png 1264759826.029.png 1264759826.030.png 1264759826.031.png 1264759826.032.png 1264759826.033.png 1264759826.035.png 1264759826.036.png 1264759826.037.png 1264759826.038.png 1264759826.039.png 1264759826.040.png 1264759826.041.png 1264759826.042.png 1264759826.043.png 1264759826.044.png 1264759826.046.png 1264759826.047.png 1264759826.048.png 1264759826.049.png 1264759826.050.png 1264759826.051.png 1264759826.052.png 1264759826.053.png 1264759826.054.png 1264759826.055.png 1264759826.057.png 1264759826.058.png 1264759826.059.png 1264759826.060.png 1264759826.061.png 1264759826.062.png 1264759826.063.png 1264759826.064.png 1264759826.065.png 1264759826.066.png 1264759826.068.png 1264759826.069.png 1264759826.070.png 1264759826.071.png 1264759826.072.png 1264759826.073.png 1264759826.074.png
POLTAX
E. OBLICZENIE PODATKU
zł, gr
Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
112.
Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1, należy wpisać kwotę z poz.111; w pozostałych przypadkach
należy wpisać połowę kwoty z poz.111.
Obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
113.
Podatek od podstawy z poz.112; jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 2, 3 albo 4, tak obliczony
podatek należy pomnożyć przez dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
Doliczenia do podatku
114.
Podatek
Do kwoty z poz.113 należy dodać kwotę z poz.114.
115.
podatnik
małżonek
F. ODLICZENIA OD PODATKU
zł, gr
zł, gr
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
116.
117.
Suma kwot z poz.116 i 117 nie może przekroczyć kwoty z poz.115.
w tym zagraniczne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy
118.
119.
Odliczenia od podatku – wykazane w części C załącznika PIT/O
120.
121.
Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć podatku z poz. 115 pomniejszonego o sumę kwo
z poz.116 i 117.
Podatek po odliczeniach
122.
Od kwoty z poz.115 należy odjąć sumę kwot z poz.116, 117, 120 i 121.
Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych – wykazane w części C.2 załącznika PIT/D
123.
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
124.
Jeżeli kwota z poz.123 jest większa od kwoty z poz.122, należy wpisać kwotę z poz.122
w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.123
125.
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
Od kwoty z poz.123 należy odjąć kwotę z poz.124.
G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
126.
Od kwoty z poz.122 należy odjąć kwotę z poz.124.
Suma zaliczek pobranych przez płatników
127.
Suma kwot z poz.67 i 98.
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników
128.
DO ZAPŁATY
Od kwoty z poz.126 należy odjąć kwotę z poz.127. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
Różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym
129.
NADPŁATA
Od kwoty z poz.127 należy odjąć kwotę z poz.126. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
H. INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH)
WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY
130. Kwota dochodów (przychodów)
I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
131. Numer KRS
Wnioskowana kwota
132.
0000270809
Kwota z poz.132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.126,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili część I, w poz.133 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.132.
W poz.135 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
133. Cel szczegółowy 1%
134. Wyrażam zgodę
STANEK,1940
135.
K. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W poz.136-139 należy podać liczbę załączników. Poz.140 i 141 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane
zeznanie. Jeśli w poz.140 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz.142.
140. Załącznik PIT/D dołącza do
swojego zeznania
141. Kod formularza, do którego został
Certyfikat
rezydencji
PIT/O
PIT/D
PIT-2K
dołączony załącznik PIT/D
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
136.
137.
138.
139.
1. podatnik
2. małżonek
1. PIT-28
2. PIT-36
3. PIT-37
142. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D
PIT-37 (19)
3 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759826.075.png 1264759826.076.png 1264759826.077.png 1264759826.079.png 1264759826.080.png 1264759826.081.png 1264759826.082.png 1264759826.083.png 1264759826.084.png 1264759826.085.png 1264759826.086.png 1264759826.087.png 1264759826.088.png 1264759826.090.png 1264759826.091.png 1264759826.092.png 1264759826.093.png 1264759826.094.png 1264759826.095.png 1264759826.096.png 1264759826.097.png 1264759826.098.png 1264759826.099.png 1264759826.101.png 1264759826.102.png 1264759826.103.png 1264759826.104.png 1264759826.105.png 1264759826.106.png 1264759826.107.png 1264759826.108.png 1264759826.109.png 1264759826.110.png 1264759826.112.png 1264759826.113.png 1264759826.114.png 1264759826.115.png 1264759826.116.png 1264759826.117.png 1264759826.118.png 1264759826.119.png 1264759826.120.png 1264759826.121.png 1264759826.123.png 1264759826.124.png 1264759826.125.png 1264759826.126.png 1264759826.127.png 1264759826.128.png 1264759826.129.png 1264759826.130.png 1264759826.131.png 1264759826.132.png 1264759826.134.png 1264759826.135.png 1264759826.136.png 1264759826.137.png 1264759826.138.png 1264759826.139.png 1264759826.140.png 1264759826.141.png 1264759826.142.png
POLTAX
L. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
W przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2, 3 albo 4, kwadratu w poz.7 lub w poz.8, oświadczam, iż spełnione są warunki do opodatkowania
dochodów w wybrany sposób. W przypadku zastosowania art. 6 ust. 2a ustawy, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, że spełniony jest warunek przewidziany w tym przepisie.
143. Podpis podatnika
144. Podpis małżonka
145. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika
M. ADNOTACJE URZĘDU
147. Podpis przyjmującego formularz
146. Identyfikator przyjmującego formularz
1) '
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację
poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.128 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
PIT-37 (19)
4 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759826.143.png 1264759826.145.png 1264759826.146.png 1264759826.147.png 1264759826.148.png 1264759826.149.png 1264759826.150.png 1264759826.151.png 1264759826.152.png 1264759826.153.png 1264759826.154.png 1264759826.156.png 1264759826.157.png 1264759826.158.png 1264759826.159.png 1264759826.160.png 1264759826.161.png 1264759826.162.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin