pit-28.pdf

(259 KB) Pobierz
POLTAX
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
PIT-28
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU,
WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZ AŁTU
OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK .
4. Rok
Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
Podstawa prawna:
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Składający: Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwana dalej „podatnikiem”.
Termin składania: Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, według miejsca zamieszkania podatnika, zwany dalej "urzędem".
A. MIEJSCE SKŁADANIA ZEZNANIA
5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie
6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
2. korekta zeznania 1)
1. złożenie zeznania
B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
8. Pierwsze imię
7. Nazwisko
9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM
według stawki:
Ogółem
przychody
Przychody:
3,0% 2)
5,5% 2)
8,5% 2)
10% 2)
17% 2)
20% 2)
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
zł, gr
1. Z działalności prowadzonej
na własne nazwisko
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
2. Z działalności prowadzonej
w formie spółki(ek) osób
fizycznych, w której(ych)
podatnik jest wspólnikiem
34.
35.
3. Z najmu, podnajmu,
dzierżawy, poddzierżawy
lub innych umów
o podobnym charakterze
4. RAZEM
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Suma kwot z wierszy od 1 do 3.
5. Określone przez organ
podatkowy na podstawie
art. 17 ustawy
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Udział procentowy
kwot z poz. od 36 do 41
w sumie kwot z poz. 42 i 49
(należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)
50.
51.
52.
53.
54.
55.
%
%
%
%
%
%
100%
Udział procentowy
kwot z poz. od 43 do 48
w sumie kwot z poz. 42 i 49
(należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)
56.
57.
58.
59.
60.
61.
%
%
%
%
%
%
1)
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację
poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art. 17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 5.
Wydatki na cele określone w art. 11 ustawy podlegają odliczeniu od przychodu, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca
2)
3)
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym".
PIT-28 (17)
1 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759824.202.png 1264759824.213.png 1264759824.224.png 1264759824.235.png 1264759824.001.png 1264759824.012.png 1264759824.023.png 1264759824.034.png 1264759824.045.png 1264759824.056.png 1264759824.067.png 1264759824.078.png 1264759824.089.png 1264759824.100.png 1264759824.111.png 1264759824.122.png 1264759824.133.png 1264759824.144.png 1264759824.155.png 1264759824.166.png 1264759824.168.png 1264759824.169.png 1264759824.170.png 1264759824.171.png 1264759824.172.png 1264759824.173.png 1264759824.174.png 1264759824.175.png 1264759824.176.png 1264759824.177.png 1264759824.178.png 1264759824.179.png 1264759824.180.png 1264759824.181.png 1264759824.182.png 1264759824.183.png 1264759824.184.png 1264759824.185.png 1264759824.186.png 1264759824.187.png 1264759824.188.png 1264759824.189.png 1264759824.190.png 1264759824.191.png 1264759824.192.png 1264759824.193.png 1264759824.194.png 1264759824.195.png 1264759824.196.png 1264759824.197.png 1264759824.198.png 1264759824.199.png 1264759824.200.png 1264759824.201.png 1264759824.203.png 1264759824.204.png 1264759824.205.png 1264759824.206.png 1264759824.207.png 1264759824.208.png 1264759824.209.png 1264759824.210.png 1264759824.211.png 1264759824.212.png 1264759824.214.png 1264759824.215.png 1264759824.216.png 1264759824.217.png 1264759824.218.png 1264759824.219.png 1264759824.220.png 1264759824.221.png 1264759824.222.png 1264759824.223.png 1264759824.225.png 1264759824.226.png 1264759824.227.png 1264759824.228.png 1264759824.229.png 1264759824.230.png 1264759824.231.png 1264759824.232.png 1264759824.233.png 1264759824.234.png 1264759824.236.png 1264759824.237.png 1264759824.238.png
POLTAX
D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART. 11 USTAWY 3)
Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz. 42 i 49.
zł, gr
Straty z lat ubiegłych
Strata obliczona zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym.
62.
Składki na ubezpieczenia społeczne
63.
w tym składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 11
64.
ustawy 4)
Odliczenia od przychodów – wykazane w części B załącznika PIT/O
65.
Przychód po odliczeniach
66.
Od sumy kwot z poz. 42 i 49 należy odjąć sumę kwot z poz. 62, 63 i 65.
D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
zł, gr
Ulga odsetkowa – wykazana w części B.1. załącznika PIT/D
67.
Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz.66.
Przychód po odliczeniu odsetek
Od kwoty z poz. 66 należy odjąć kwotę z poz. 67.
68.
Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych – wykazane w części B.3 załącznika PIT/D
69.
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
70.
Jeżeli kwota z poz. 69 jest mniejsza od kwoty z poz. 68, należy wpisać kwotę z poz. 69; w przeciwnym wypadku należy
wpisać kwotę z poz. 68.
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
71.
Od kwoty z poz. 69 należy odjąć kwotę z poz. 70.
D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
Odliczenia ogółem
72.
Suma kwot z poz. 62, 63, 65, 67 i 70.
E. OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy.
zł, gr
3,0%
73.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 50
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 36
5,5%
74.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 51
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 37
8,5%
75.
Kwota wydatków
podlegająca
odliczeniu
od przychodów
opodatkowanych
stawką ryczałtu:
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 52
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 38
10%
76.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 53
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 39
17%
77.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 54
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 40
20%
78.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 55
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 41
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów określonych przez organ
podatkowy na podstawie art. 17 ustawy 5)
79.
F. PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Od kwot przychodów
uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E. .
80.
3,0%
Kwota z poz. 36 minus kwota z poz. 73.
81.
5,5%
Kwota z poz. 37 minus kwota z poz. 74.
8,5%
Kwota z poz. 38 minus kwota z poz. 75.
Kwota
przychodów
po odliczeniach,
opodatkowanych
stawką ryczałtu:
82.
83.
10%
Kwota z poz. 39 minus kwota z poz. 76.
17%
84.
Kwota z poz. 40 minus kwota z poz. 77.
85.
20%
Kwota z poz. 41 minus kwota z poz. 78.
86.
Kwota przychodów określonych przez organ podatkowy
na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach 6)
Łączna kwota przychodów po odliczeniach
87.
Suma kwot z poz. od 80 do 86.
PIT-28 (17)
2 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759824.239.png 1264759824.240.png 1264759824.241.png 1264759824.242.png 1264759824.243.png 1264759824.244.png 1264759824.245.png 1264759824.002.png 1264759824.003.png 1264759824.004.png 1264759824.005.png 1264759824.006.png 1264759824.007.png 1264759824.008.png 1264759824.009.png 1264759824.010.png 1264759824.011.png 1264759824.013.png 1264759824.014.png 1264759824.015.png 1264759824.016.png 1264759824.017.png 1264759824.018.png 1264759824.019.png 1264759824.020.png 1264759824.021.png 1264759824.022.png 1264759824.024.png 1264759824.025.png 1264759824.026.png 1264759824.027.png 1264759824.028.png 1264759824.029.png 1264759824.030.png 1264759824.031.png 1264759824.032.png 1264759824.033.png 1264759824.035.png 1264759824.036.png 1264759824.037.png 1264759824.038.png 1264759824.039.png 1264759824.040.png 1264759824.041.png 1264759824.042.png
POLTAX
G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU
– PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW
3,0% kwoty z poz. 80
5,5% kwoty z poz. 81
8,5% kwoty z poz. 82
10% kwoty z poz. 83
91.
17% kwoty z poz. 84
20% kwoty z poz. 85
88.
89.
90.
92.
93.
94.
Ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy 7)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
95.
Suma kwot z poz. od 88 do 94.
Doliczenia do ryczałtu
96.
Podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w związku
97.
z art. 12 ust. 12 ustawy
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
98.
Od sumy kwot z poz. 95 i 96 należy odjąć kwotę z poz. 97.
H. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU 8)
zł, gr
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
99.
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz. 98.
w tym składka, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 13
100.
ustawy 9)
Odliczenia od ryczałtu – wykazane w części C załącznika PIT/O
101.
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz. 98 pomniejszonej o kwotę z poz. 99.
Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych – wykazane w części C.2. załącznika
102.
PIT/D
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
103.
Jeżeli kwota z poz. 102 jest mniejsza od kwoty z poz. 98 pomniejszonej o kwoty z poz. 99 i 101, należy wpisać kwotę
z poz. 102; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz. 98 pomniejszoną o kwoty z poz. 99 i 101.
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
104.
Od kwoty z poz. 102 należy odjąć kwotę z poz. 103
I. O BLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Kwota należnego ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
105.
Od kwoty z poz. 98 należy odjąć sumę kwot z poz. 99, 101 i 103.
20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty
106. Rok 10)
107.
zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy
J. IN FORMACJE O ZWOLNIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 21 UST. 6–13 USTAWY
108. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz.4 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
2. tak, od części przychodów
1. tak, od całości przychodów
3. nie
K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, DO
ZAPŁATY / NADPŁATA 11)
Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał
109.
roku podatkowego
KWOTA DO ZAPŁATY
110.
Od sumy kwot z poz. 105 i 107 należy odjąć kwotę z poz. 109. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
NADPŁATA
111.
Od kwoty z poz.109 należy odjąć sumę kwot z poz.105 i 107. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
4)
Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym
państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych
różnymi stawkami należy w pierwszej kolejności kwotę z poz. 72 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych przychodów udziały z poz. od 56 do 61,
a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować. Kwoty wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek
nie mogą przekroczyć kwot przychodów z odpowiednich poz. od 43 do 48
W celu obliczenia kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami – po odliczeniach,
5)
6)
należy w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 43 do 48 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je
do pełnych złotych, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować
W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy
w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w poz. od 43 do 48 pomniejszyć o kwoty przysługujących odliczeń, zaokrąglić je do pełnych złotych i obliczyć
– według właściwych stawek – ryczałt od tych przychodów, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować
Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest możliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowym.
7)
8)
Dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo
podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym
9)
PIT-28 (17)
3 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759824.043.png 1264759824.044.png 1264759824.046.png 1264759824.047.png 1264759824.048.png 1264759824.049.png 1264759824.050.png 1264759824.051.png 1264759824.052.png 1264759824.053.png 1264759824.054.png 1264759824.055.png 1264759824.057.png 1264759824.058.png 1264759824.059.png 1264759824.060.png 1264759824.061.png 1264759824.062.png 1264759824.063.png 1264759824.064.png 1264759824.065.png 1264759824.066.png 1264759824.068.png 1264759824.069.png 1264759824.070.png 1264759824.071.png 1264759824.072.png 1264759824.073.png 1264759824.074.png 1264759824.075.png 1264759824.076.png 1264759824.077.png 1264759824.079.png 1264759824.080.png 1264759824.081.png 1264759824.082.png 1264759824.083.png 1264759824.084.png 1264759824.085.png 1264759824.086.png 1264759824.087.png 1264759824.088.png 1264759824.090.png 1264759824.091.png 1264759824.092.png 1264759824.093.png 1264759824.094.png 1264759824.095.png 1264759824.096.png 1264759824.097.png 1264759824.098.png 1264759824.099.png
POLTAX
L. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OBLICZONE
I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH (KWARTAŁACH), A TAKŻE OBLICZONE PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM
MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH) 11)
L.1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I, II i III KWARTAŁ)
Miesiące
I
I
I
III / I kwartał
IV
V
VI / II kwartał
Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu
do pełnych złotych)
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Miesiące
VII
VIII
IX / III kwartał
X
XI
Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu
do pełnych złotych)
118.
119.
120.
121.
122.
Łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada (lub za I, II i III kwartał
123.
Suma kwot z poz. od 112 do 122 lub z poz. 114, 117 i 120.
Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do
124.
L.2. ZA GRUDZIEŃ (LUB ZA IV KWARTAŁ)
pełnych złotych)
M. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
125. Numer KRS
Wnioskowana kwota
126.
Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 105,
0000270809
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
N. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część M, w poz. 127 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.128, wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.126.
W poz.129 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
127. Cel szczególny 1%
128. Wyrażam zgodę
STANEK,1940
129.
O. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH
W poz. od 130 do 134 i w poz. 138 należy podać liczbę dołączonych załączników. Poz. 135 i 136 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D
dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz. 135 zaznaczono kwadrat nr 2, należy również wypełnić poz. 137.
130. PIT/O
131. PIT/D
132. PIT-2K
133. PIT-28/A
134. PIT-28/B
135. Załącznik PIT/D dołącza do swojego
zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1 . podatnik
2 . małżonek
136. Kod formularza, do którego został dołączony
137. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został
załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat)
złożony załącznik PIT/D
1 . PIT-28
2. PIT-36
3 . PIT-37
138. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
P. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
1
P
p
1
I
ę i nazwisko oraz podpis pełnomocnika
R. ADNOTACJE URZĘDU
141. Uwagi urzędu
142. Identyfikator przyjmującego formularz
143. Podpis przyjmującego formularz
Należy podać rok podatkowy, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 6–13 ustawy.
Jeżeli w poz. 108 podatnik zaznaczył kwadrat nr 1, nie wypełnia części K i L. Jeżeli w poz. 108 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje
ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, określone w art. 21 ust. 6–13 ustawy.
10)
11)
Pouczenia
W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z poz. 110 i 112–122 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Objaśnienia
1.
Załącznik PIT-28/A wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów o podobnym charakterze.
Załącznik PIT-28/B wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.
Jeżeli podatnik
2.
3.
uzyskuje przychody z
działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu,
podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub
innych umów
o podobnym charakterze i w formie spółki (spółek) osób fizycznych, wypełnia załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.
PIT-28 (17)
4 /4
© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl
1264759824.101.png 1264759824.102.png 1264759824.103.png 1264759824.104.png 1264759824.105.png 1264759824.106.png 1264759824.107.png 1264759824.108.png 1264759824.109.png 1264759824.110.png 1264759824.112.png 1264759824.113.png 1264759824.114.png 1264759824.115.png 1264759824.116.png 1264759824.117.png 1264759824.118.png 1264759824.119.png 1264759824.120.png 1264759824.121.png 1264759824.123.png 1264759824.124.png 1264759824.125.png 1264759824.126.png 1264759824.127.png 1264759824.128.png 1264759824.129.png 1264759824.130.png 1264759824.131.png 1264759824.132.png 1264759824.134.png 1264759824.135.png 1264759824.136.png 1264759824.137.png 1264759824.138.png 1264759824.139.png 1264759824.140.png 1264759824.141.png 1264759824.142.png 1264759824.143.png 1264759824.145.png 1264759824.146.png 1264759824.147.png 1264759824.148.png 1264759824.149.png 1264759824.150.png 1264759824.151.png 1264759824.152.png 1264759824.153.png 1264759824.154.png 1264759824.156.png 1264759824.157.png 1264759824.158.png 1264759824.159.png 1264759824.160.png 1264759824.161.png 1264759824.162.png 1264759824.163.png 1264759824.164.png 1264759824.165.png 1264759824.167.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin