zarządzanie biznesem.odt

(30 KB) Pobierz

Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Za punkt konsumpcji uważa się2 dobra:

                      dobra wolne – konsumowane bez potrzeby przystosowania ich do tego np.powietrze, woda,jabłkoz jabłonii

                      mozemy korzystaćlub konsumowaćwowczas gdy są przystowowane do tego np. ubrania

Proces przygotowania dóbr do konsumpcji nazywa się działalnością gospodarczą.

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2.                   Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1.                 Art. 551. Definicja przedsiębiorstwa K.C.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Składniki materialne:np. Majątek

składniki niematerialne:np.ludzie

 

Przedsiębiorstwo tur. Jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalnośćgosp. W zakresie tur.

Def. Prof. Rapacz Przedsiebiorstwo tur. To jednost.org. Prowadzaca dział. Gosp. polegającym na odpłatnym swiadczeniu usług uczestnikomróznych typów irodzajów turystyki.

Celem istnienia przedsiębiorstwa tur,jest świadczenie usług dla turystów wyprowadzanie zysków i zarabianie pieniędzy.

 

Podział przedsi.tur.:

                      wytwarzające usługi w miejscu konsumpcjinp.hotelarze, transport, gastronomia,spa&wellnes

                      organizatorzy tworzący produkty i czesci składowe,przyg.pakiety tur.

                      Posrednicy posredniczą w zawieraniu umów pomiedzy usługd.lub organizat. Tur. A klientami

Pośrednicy:

                      agenci tur. - działająna zlecenie usługod. Lub organiz. Posrednicząw zawieraniu umów (nie muszą  być w rejestrze)

                      posrednicy tur. - działająna zlecenie klientów muszą byćwpisania w rejsetr,gł.biura podróży

 

2 w europie biuro podróży THOMAS COOK TRAVEL 1843 (przewoział żołnierzy do afryki)

 

Czynniki kształt. Biznes tur. ( uwarunkowania):

                      wew. - kapitał.kadry

                      zew.- uwarunkowaniarynkowe, dział.innych podmiotów na danym terenia,dostępność nabywców i dostawców , warunki natury prawnej i podatkowej

 

Rodzaj iwielkośćpłaconch podatków zalezy często od rodzajów prowadzonej dział., rozmoarów dział., formy prawnej w jakiej prowadzona jest dział.

W tur. Występuja wszystkie rodzaje podatków,podatki te mają duży wpływ na podejmowanie i prowadzenie dział.

 

PODATEK

Definicja: świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń.

 

Przedmiot opodatkowania (kryteria);

a) majątkowe

                      od posiadania lub zbyciai nabycia prawa

                      do przyrostu majatku

b)podatkiod przychodów i dochodów

                      od przuchodów brutto

                      nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania (dochód)

                      podatek od przuchodów brutto:

                      p. gruntowy

                      p.od nieruchomości

                      p.odprzychodów kapitału

                      p.od przychodów z pracy

c) podatek od wydatków -płacimy nabywając towary i usługi

- p.obrotowy

- p.specjalnenp.akcyza

- cła na towary importowane

wliczane są w ceny

 

Szczególnym rodzjem podatku obrotoewgojest podatek VAT inaczej zwany podatkiem od towarów i usług w innych krajach podatek od wartości dodanej.

VAT – to wielofazowy podatek obrotowy netto tzn że jest to podatek obliczany ipłacony w kazdej fazie produkcji i obrotu od wartości nowo wytworzonej w tej fazie. Wartośćnowowytworzona w danej fazie produkcji zazywa się wartością dodana.

 

Kryteria żródeł nabycia:

a) p.pośrednie

                      p.majatkowy

                      p.obrotowy

                      p.specjalne

b) bezpośrednie

 

Kryteria kto jest benificjentem podatku (dokogo trafia);

                      lokalne

                      centralne

 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI

 

 

1.Spółki kapitałowe i osobowe podjegaja wpisowi do krajowych rejstrów sądowych działalnosci gosp.

                      spółki z ograniczonąodpowiedzialnościa- kapitał5000 mogą być 1 os.odpowiadają za działalnośćspołki dowysokości kapit. KRS ( F.ŚREDNIA)

                      Społki akcyjne kapitał 100.000 KRS akcjonariusze odpowiedzialnośc do wielkości kapitału

                      spółdzielnie 10os. Fizycznych 3os. Prawne KRS ustalenie statusu i podpisanie go i zgłoszenie doKRS

                      SPÓŁKAOSOBOWA, SPÓŁKAJAWNA nie posiadająca osobowości prawnej ale majaca zdolnośćdo działalności prawnej

                      spółkakomandytowa spółka osobowa KRS

                      społka komandytowo – akcyjnajeden ze wspolnikówodpowiada za wszystkicj czyli komandytariusz

  1. Spółki cywilne oraz zgłoszenie dział.gosp.jakoosoba fizyczna zgłasza się do rejestrów gmin- ewidencja dział.gosp., nie trzeba posiadać kapitału,wspólnicy społek cywilnych odpowiadajamajatkiem osobistym.

 

 

Spólki kapit. I osob. Będące osobamiprawnymi płacapodatek liniowy 19%,prowadząpełną ewidencje,ponosząkoszty ewidencji.

 

Spółki bedace osobami fizycz. np. .cywilna i prowadządział.jako os. fiz. czylipłacapodatek jakoos. Fiz. czyli jak każdy z nas 18% jeśli sieprzekroczy pewien półap to wtedy 32%.

 

Forme opodatkowania można wybraćprzy zakladaniu spółkilub zmienić do 20 stycznia kazdego roku.
 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin