zarządzanie biznesem 2.pdf

(66 KB) Pobierz
EWIDENCJA KSIĘGOWA
Obowiązek prowadz. Ewidencji mają:
• przedsi. Korzystający ze zryczałtowanej formy opodatk. Wedle tzw. karty podatkowej
• obowiazek ewidencj.przych. Jeśli mógł i wybrał opodatkowanoie zryczałtowane podatek od
przychodów ewidencjonowanych
• przedzie. Może lub musi prowadzić ewiden. W książce przychodów i rozchodów, ten
obowią. Mają os. fiz., spółki os. o ile nie są opodatkowane w oparciu o karte podatkową
Zryczałtowany podatek od przych. Ewiden. A ich przychody w roku poprzednim nie
przekroczyły kwoty 1200 euro przeliczane na zł wg kursu średniego 30.09 roku
poprzedniego NBP
Prowadzeniepełnych ksiąg rachunkowaych mają:
• os.fizyczne
• spółki os.
oileprzychod nie przekroczył 1 200 000 euro przeliczane jw. NBP oraz przed,prowadzący dział.
Jako sp.kapitałowe
Podatnicy to ci którzy płacąi mają obowiązek
• os.fiz.prow.dział. Gosp.jako dział 1os.
• Wspólnicy sp. os.
• os.prawne
Wybór formy opodatkowanie:
os.fiz.mają4 formy opodatk. Podat. Dochod.
• Karta podatk.
• Ryczałt od przych. Ewidenc.
• Podatekliniowy
• zasady ogólne
Te podatki wynikająz ustawy o Zryczałt.podatk. Dochod. Od niektórych przych. Osiągnietych przez
os.fiz. Z dnia 20.11.1998
Zasady ogólne w tym pod.liniowy wynika z ustawy opodat.dochod. Od os.fiz. Z dn. 26.07. 1991
By wybrać którąś z form trzeba spełniaćpewne warunki
Każda forme opodat.mogą wybraćos. Fiz. prowadzące dział. Gosp.
Zasady ogólne od os.fiz.lub podatek liniowy mogą wybraćos.fiz. Oraz wsopólnicu wszystkich
spółekos. W tym spółki cywilne.
Zryczałtowany podatek od przychodów lub ogóle zasady opodatk. Os fiz. w tym podat.liniowy
mogą wybraćwspolnicy sp cywilnej i jawnej, os. fiz., oraz komplemantariusze sp.komandytowo-
akcyjnych
MAJĄ ZDOLNOŚĆDOWYBORU.
Prawa wyboru nie mająos.prawne.
os.prawne z ustawu z dn 15.02.1992
opodat. Dochod.od os. praw.
Termin wyboru czyli zgłosze. f.opodat. Musi nastapić przed rozpo.dział. Nie później niżprzed
uzyskaniem pierwszego przychodu.
Jeśli chce sięzmienić składa się oświadczenie w US przed 20 styczniem danego roku.
Uproszczony sposób wpłaty zaliczek na podat. Doch. To do 20lutego.
Obowiązkiem przed. Rozpocz.dział.gosp.jest zgłoszenie siędo US jakopodatnik VAT przed
rozp. Dział.
Ordynacja podatkowa a konkret.ustawa z dn. 29.08.1997art.31 os.praw.i jednost.organiz.bez
os.prawnej (sp.os.) nakazuje im obliczanie, pobieranie i opprowadzanie do właściwych US podatku
dochod. Od wynagrodzen pracown.
PŁATNIK
Podmioty zatrud.pacown.sąpłatnikami podatk.dochod.od ich wynadrodz.Wynika obow.zgłoszenia
przez przedsięb.wyznaczonej os.zpodaniem imienia nazw.i adresu zobowiąz.doobliczania.i
zabierania podatk.a także do terminowego wpłacaniago organ. Podatkowemu to
zgłosz.musinastąpnapóźniej w terminia dokon.pierwszej wpłaty tegopodatku.Ordynacja
podatk.wprowadza także odpowiedz. Pracodawcy za niepobranie zaliczek lub pobranie i nie
wpłace.ich do US i odpow.karną to jest:
• za nie pobranie 720 stawek dziennych 2 lata więzienia
• za nie wpłacnie 720 stawek i 3 lata
art 78 k. karnego skarbowego
Na ostatni dzień m-ca musi obliczyć wynagrodz. Oraz VAT od wynagr.do dn 20nastepnego m=ca
musi wpłacićobliczonay i pobrany podat. Do US do 15 mieciąca musi przekazaćinf pracownik.Do
28 lutego roku następnego musiprzekazzaćinf orocznym
Obowiązek pobierania i obliczania podat. Od następując. Wunagrodz.:
• przych. Z tyt.umów opraca
• zasiłk.pienięż. Z ubez.społ.
• Wypł.z tyt.nadwyż/w bilansie
• premie
• wynagrodz.zanadgodziny
• ewkiwalent za urlop
• wypaty za inne np. za przyjazd do pracy
• zaliczki z tyt.umów o dzieło i zlecenie
SPÓŁKA CYWILNA
jest tosp.którą zakładająos. Fiz.które zgłosił.prowadz.dział. Gosp. w ewidncji dział gosp.podając że
formą prowadzenia jest sp.cywilna.
Sp cyw. nie podlega wpisdo KRS ani ewidencji podpisuje sięumowęi zgłasza do US . Podatnikami i
przedsięb. Są wspólnicy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin