Sebastian i studentki.pdf

(366 KB) Pobierz
Autor: Tartakus
Opowiadanie erotyczne przeznaczone wyłączne dla osób pełnoletnich.
SEBASTIAN I STUDENTKI
JednymlepychtudentównakierunkubyłSebatianCarnowłoy,nikiichuderlawychłopak
okrywionymnoieNiebyłbytlubianyprekolegówucelni,aleniktmutuniedokucałtakjak
wliceum,ponieważdobreobieradiłwikocią predmiotówikoledyctomuieliproićgo
opomocwprygotowywaniuróżnychprac
Pewnegodnia,najednymulubionychpredmiotówSebatiana,paniproeoradałagrupiedo
robieniadużyprojektSebatianocywiciedobrewiediałcoijaktrebarobićiuporałi
adaniemwjedendień,chociażproeorkadałaimnatocałytydieńJednakniewycywgrupie
takdobreobietymradiliimuielinatopowicićwicejcau,aniektórywogólenieumieli
amiiatoabraćimuieliproićkogoopomocJednątakichdiewcynbyłaKataryna,którao
owymprojekcieprypomniałaobiedieńpredtym,jaktrebabyłogooddaćSpytałapar
ogarnitychoóbgrupy,cyniepomoglibyjejtym,agdyodpowiadali,żemająjużco innego w
planachnawiecór,lubżemuąpomagaćkomuinnemu,oerowałaapłatarobienietegoa
niąlubchociażapomocNietety,niktniemiałtegodniacau,aprojekttrebabyłołożyćjuż
naajutrKatarynapotanowiłapytaćSebatiana,cybyjejniepomógłWolałaby,żebybyłtokto
inny,boSebatianemciżkojejiromawiało,awebyłkrpowanywobecnocidiewcyny,a
onaprynimrównieżniecułaiwobodnie,jednakbyłonjejotatniądekąratunkuNaotatnich
ajciachtegodniauiadłanimwjednejławce
- Sebatian,cymajakieplanynadiwiecór?– pytaławpołowieajć,podcagdyproeor
prynudałoniebytintereującychjąrecach
- Tak, granie na komputerze – odpowiediałjej– a co?
- A nie bdierobiłprojektunajutro?
- Jużdawnorobiłem
- ha,tokoda,bomylałamżemógłbywpaćdomnieiraembymygorobiliBowie,janiea
bardokumam,ocowtymchodi
- Jakchce,tomogciwytłumacyć
- Naprawd,mógłby?
- Spoko,mamdica
- Towpadłbydomniepoajciach?– pytałanadiejąwgłoie
- NajpierwmujecepojechaćdodomuWpadndociebiepodwiecór
- OK,wielkiediki– umiechnłaiKataryna
Umówiliinamiecieo18SebatiannawetcieyłinatopotkanieNiedlatego,żechciało
muijecerarobićprojekt,aledlatego,żemiłobyłoicaempotkaćładnądiewcyną,a
KaianaprawdbyłaładnaMiaładługie,ciemnewłoy,ładnątwaryckipiknąigurCto
noiłablukidużymdekoltem,coawepryciągałowrokSebatianaPodjechałwumówione
miejcewoimamochodem,KaiajużtamnaniegocekałaWiadładoautairuylidomiekania
diewcynyPodrodetrochromawiali,Sebatiandowiediałi,żeKatarynaniepochoditego
miatacoon,pryjechałatutylkobytudiowaćiraemkoleżankąwynajmujemiekanieGdy
dotarlinamiejceiwelidomiekaniaKaki,diewcynapoproiłaSebatianażebyirogociłi
powiediała,żemożeictowaćcymchce,natoletałodużomakołyków,ciatka,cukierkiitp
Gdy chłopak i rogocił, do pokoju weła inna diewcyna, blondynka o długich i
wyekponowanychnogachNiebyłatwarytakładnajakKaia,aleatonadrabiałaubiorem– mini
pódnickąiobciłąkoulkąuwydatniającądorodnepieri
- TojetIa,atoSebatian,mójkolegakierunku– predtawiłaichobieKaia
- Miłomi– IawyciągnłarkdoSebatiana
- Ceć,miteżmiło– odpowiediałniecopeonywyywającymubiorem dziewczyny Sebastian,
podającjejdłoń
- BdiemyrobićraemSebatianemprojekt– poinormowałaIKaia
- Tutaj!? – niemalżewykryknłaoburonadiewcyna– chcteratutajobejrećwójerial,wie,
żeotejporeawegooglądamNiemożecieićtymdotwojegopokoju?
- Tamnawetniemabiurka,atujetdużytółTunambdienajwygodniej
IauiadłanakanapiekołoSebatianaiwłącyłatelewiorKakawyrwałajejpilotipowiediała,że
niemożeteraoglądaćtelewiji,bo toichbdieropraaćSebatiannieabardowracałuwag
nakłótnidiewcyn,bobyłaaborbowanypryglądaniemigrabnymnóżkomIy,któreprawiew
całocibyłyodłonite,gdyżpódnickadiewcyny,któraitakbyłakrótkapodwinłaijezcze
bardiej,gdytauiadłaPochwilidiewcynydołydoporoumieniaiutaliły,żeIamożeobejreć
wójerial,tylkomaniepodgłaniaćamocnotelewioraKaiapryunłaobiekrełodotołui
uiadłaobokkanapy,drugiejtronySebatianaRołożyłapapieryipytałachłopaka,odcegoma
acąćprojektZacąłjejtłumacyć,lecniemógłiabardokupićnarobocie,gdyżkiedy
diewcynapochylałaiwjegotron,todużydekoltwjejbluecceodłaniałjejpierinatyle,że
prawiebyłowidaćjejutkiSebatianpokaującjejconarołożonychpapierachcałycapróbował
pojrećinajejcycukipodtakimkątem,byujrećbrodawkiNiebyłotołatwe,boKakaco
chwilpodnoiłananiegowrokiwtedymuiałudawać,żecałycapatryinakartkiactym
projektemZakażdymraem,gdyjużprawiedojrałutkadiewcyny,tapodnoiłagłowimuiał
prenoićwrokjejpierinakartki,apotemacynaćdobieraniedobregokątadooberwacjiod
nowa. Najlepszy widok był,gdyKaiamuiałaimocnopochylićnadtołem,wtedyjejpieri
dotykałydoblatuibyłynajbardiejodłoniteSebatianpecjalniekaałjejrobićconaodległejod
niejkartce,byjaknajmocniejiwychyliłaGdytorobiła,jejpieribyływidocneniemalwcałoci
Wtedyto Sebatian po ra pierwy ujrał jej licne brodawecki Patrył i na nie długo,
apominającocałymwiecie,awjegopodniachacynałorobićicianoGdyKaiaocoigo
apytała,nieodpowiediałjejodrau,wicpodnioławrokbynaniegopojrećiwtedyobacyła,
jakpatryinajejbiutMachinalniepryłoniłapieriramieniemipopatryławyrutemna
kolegSebatianpuciłgłowiacerwieniłiewtydu,aKakanicniemówiącpodciągnła
blukdogóry,byniewytawałotylepieriNiechciałaawtydaćSebatiana,bowkońcupryedł
tubyjejpomóc,poatymtoludkarec,żemżcynamimowolniepatryinakobiecepieri,
retąnawetjejtopochlebiałoKaiajużwceniejauważyła,żejejkolegacoiniemożekupić
naadaniuimylałażetera,jakjużniebdiemiałtakdobregowidokunajejbiut,towkońcu
wemieidorobotyZdiwiłai,żetakinietałoSebatianwciążniemógłkupićinapracy,
bokołoniegoiediałaIa,któracochwilotentacyjnieakładałanognanog,ajejpódnicabyła
adartatakwyoko,żeodłaniałapryciemnionącćmajteckowąjejrajtopSpodnieacły
uwieraćSebatiana,gdyżjegopryjacielodtychwidokówtawałicorawikyIaauważyła,że
chłopakwciążpatryinajejnogiipecjalniejeekponowałaKaiarównieżtoauważyła,wic
rekła
- Ika,mogłabyubraćdłużąkieckPreciebieSebatianniemożeikupićnaadaniu,aotało
nammało czasu.
Chłopaknówrobiłicerwonyjakburak,awidącejtoKairobiłoigożalDekoltjejbluki
nówopadłnatylebyukaaćdużącćjejcycukówiSebatiannówwlepiłwniewrokKaka
miałategodoć,nieamierałaawalićprojektupreto,żeSebatianbyłtakinapalonyPotanowiła
ubraćinnąbluk,jakąbedekoltu,żebynieropraaćkolegiiwkońcuwiąćiarobotWtała
iwyłamówiąc,żeidieiprebraćSebatianotałamIąJejerialwłanieikońcył,wic
wyłącyłatelewioriagadnłago
- WicraemtudiujecieKaką?
- Taktycymiajmuje?
- Teżtudiuj,alenainnejucelniZnamiKakąoddawna,jetemytegoamegomiata,wic
raemwynajłymyobietumiekanie
Natało krpującemilcenieSebatianchciałagadnąć,aleniewiediałcomamówićZatonie
odrywałwrokuodgrabnychnógdiewcynyJegopenibyłtaknabrmiały,żeażgobolałChłopak
bałi,żeIamożetoauważyćpowypukłocinajegopodniachSpojrałwdółirecywicie,jego
ujarauwypuklałaiwmiejcuroporka,wicpoprawiłkoulkbyprykryćnią„namiot”Ia
widiałatejegonieudolnepróbyukryciawojegopodnieceniaPochwiliciy,widąc,żechłopak
wciążlampiinajejuda,pytała
- Ładnemamnogi?
- Tak – bąknąłSebatian
IałapałagoadłońipołożyłająnawoimudieSebatianniewiediał,comarobićDiewcyna,
bygoachcić,preunłajegorkąwdłużwojejnogi,wgórOmielonytymSebekcinąłjej
udo. DiewcynapuciłajegodłońiotawiławojąnogdojegodypoycjiChłopakgładiłjejudo
widocnymnatwarypodnieceniem,jediłdłoniąodkolanawgór,ażdochodiłpalcamido
pódnicki Po paru takich „kurach” włożył koniuki palców pod krawd pódnicy Ia nie
protetowała,wicjegorkawdrowałaakażdymraemcorawyżejPochwilidrugąrkumiecił
nadrugiejnodediewcynyKiedyjegodłonienalałyipowewntrnejtroniejejudi
powdrowałydogóry,blikokroca,IawetchnłacichoSebatianwidącpodniecenietudentki
powdrowałpalcaminajejcipkipotarłjąlekko,pryprawiającjąokolejne,tymraemgłonieje
wetchnicieNietety,pochwiliułyeli,żeKaiaotwieradrwiodwojegopokojuimierawich
tronIaabraławtedyybkodłońSebatianaewojegokrocaiwtała,bydoprowadićido
porądkuPochwiliKakakryknłakorytara
- Zacekajchwil,Sebatian,mujecepójćdołaienki
Chłopakodetchnąłulgą
- Faływyalarm – rekłaIa,pochylającinadSebatianem
ZadarłamukoulkiacładobieraćidojegoroporkaPouwolnieniujegoptakamunła
lekko palcem jego główk Sebatian apnął cicho podniecenia Natpnie diewcyna
wyprotowałai,położyłatopnajegopeniieimaowałagonią,podcagdyonmacałrkamijej
łydkSebatianbyłtymmakymalniepodniecony,wicnietrebabyłodługocekaćnaeektyPo
chwiliwpowietruuniółiapachpermyaIapocułalepkąmapomidyjegokutaemawoją
tópkąWidącgrymayadowoleniapojawiająceinatwarySebatiana,domyliłaicojet
graneJejreakcjabyłaniepodiewanaZrobiładiwionąmin,adarłanogtak,bypryjreći
podowiwojejtopypocymrekłagniewnymtonem
- Tybocku!Pobrudiłemirajtopy!
- Przepraszam – wybełkotałoniemielonynagłąmianąachowaniadiewcynySebatian
Iaudałaiwtronłaienkikacącnajednejnode,bynieotawiaćpermynapodłodeigdy
nalałaipoddrwiami,kryknładoKaiobureniem
- Kaka!Tentwójboconykoleżkapuciłmiinarajtopy!
- Co? – diwionygłoKaidobiegłdouuSebatiana
- Mogwejć?– pytałaIakoleżank
- Tak.
WeładołaienkiiamknłaaobądrwiSebatianbyłtakpeony,żechciałuciec,lecwiediał,
enatpnegodniaitakobacyiKaiąnaucelni,awtedybdiemujecebardiejwtyd
Potanowił,żejednakotanieipotaraiprotowaćytuacj,ajakjecepomożeKace
projektem,tomożeniebdienaniegołaSiediałwicicekał,coiwydary
Gdydiewcynypotanowiły,jakSebatianmaodpokutowaćpobrudenierajtopIy,wyły
łaienkiiudałyidodużegopokojuKaiacekałaadrwiami,aIawełaiatałachłopaka
iedącegoepuconągłowąnakanapiePodeładoniego, adarłanogiprytawiłamu
opermionątopdotwary
- Zlizuj – powiediałaotro
Sebatianrobiłtomylącobie,żejelitomabyćkaratomogąkaraćgocciejZjednejtrony
liywanienaieniaobrydałogo,aledrugiejtronytopadiewcynynajdującainajegotwary
byłaekownaGdywycyciłjykiemjejrajtopy,nówpołożyłanognajegokrocuSebatian
nówrobiłipodniecony,jegopryjacielnówdawałoobienaćPodcagdyIatymulowała
topąjegokutaa,KaiaweładopokojuipodeładonichIaabrałanog,aKakapowiediała
dochłopaka
- Rozbieraj mnie!
- Po co? – diwiłiSebatian
- ŻebymnieniepobrudiłtakjakIy
- Samamniedotegodoprowadiła– żachnąłichłopak
- Jateżmamamiarcidoprowadić– odpowiediała
NamylotymSebatianwduchudikowałopatrnoci,żenieuciekłwtedygdymiałpotemu
okajOminłobygocudownepreżycie!ByłtakicliwyJegoujaranówroadałapodnie,
wictymraemamwydobyłjąnawierch,pocymochocoabrałiarobieranieKaiZacąłod
bluki,gdyżchciałjaknajybciejobacyćjejpieri,któretylerayobiewyobrażałRuciłblueck
napodłogiacąłmocowaćiapiciemjejtanikaGdyigopobył,obrócił diewcyn
prodemdoiebieiujrałdwiecudownekuleckiwieńconebrąowymiutkamiByłyjece
pikniejeniżwjegowyobrażeniachNiemógłipowtrymać,wicpołożyłnanichrceipobawił
inimiprechwilNatpniedjąłKaikapcie,skarpetki, jeansy i majteczki. Gdy jej naga, lekko
aronitacipeckanalałainapreciwkojegotwary,tołapałagoagłowiprycinłamocno
jegotwardowojejmuelkiNochłopakanalałiwcelinceiwyłapywałwytkieapachy,
podcagdydiewcynaporuałalekkomiednicąijegogłowąPochwilitojącatyłuIakaałamu
wtaćiacłarobieraćgoodpaawgór,podcagdyKaiadejmowaładółjegotrojuGdybył
jużnagi,Iapowiediałamu,byteraroebrałjąGdyotaławamychmajtkachirajtopkach,
Sebatianpytał
- Mogniedejmowaćcirajtop?ItakjużpójdąnatratyKupicinowe
- OK – odrekła
- Trebacinowupodniecić– rekłaKaiadoSebatiana,biorącdorkijegokutaa
Gdybawiłaicłonkiemkolegi,IamaowałajegopoladkiiudaSebatianabawiałiutkami
Kai,cikającjecochwilByłtranienapalonyiadowolonyaitniałejytuacjiMógłobie
macaćdowoli,pieri,cipki,poladki,nogiicałeciaładiewcynbyłydojegodypoycjiPotanowił
wiąćIwobrotyStanąłpredniąiprejechałcłonkiemwdółpojejkrocu,ażnalałipodnim
Iaacinłananimnogi,takżeteraujaraSebatiananajdowałaipomidyjejgorącymiudami
ZłapałjąapoladkiinapremiennieprybliżałjądoiebieioddalałJejpiericochwilrogniatały
iojegoklatStojącabecynnieKaia,żebyinienudić,uklknłaaIąipryłożyłatwardojej
tyłka,wtakipoób,żewyłaniającyiraporapomidyuddiewcynypenikoleginajdował
iwjejutachGdymiaławbuijegogłówkałają,codoprowadałoSebatianadoobłduNie
chciałaniedbywaćKai,bowkońcutodikiniejitunalał,wicpoproiłją,byuiadłana
kanapieGdytoucyniła, uklknąłpredniąirochyliłjejnogi,tak,żeteramiałpredocamijej
muelkwcałejokaałociPołożyłnaniejtwaridelektowałipryjemnymłakotaniemjej
włokówłonowychSłyałwjejoddechupodniecenie,wicbydaćkoleżancejecewicejradoci
acąłtymulowaćjykiemjejłechtackPochwilijegojykwdrowałpocałejcipceipenetrował
jąKaiajcałarokonie,SebatianapodniecałtendwikSiedącaanimIaoplotłagoodtyłu
ramionamiidłońmimaowałajegocłonkaSebatianpołożyłrcenacyckachKaiibyłteraw
iódmymniebie,nietetydiewcynaniedługokaałamupretaćCałatrójkawtałaidiewcyny
ułożyłySebatiananapodłodeLeżącnaplecachwidiał,jakKaiakucanadjegotojącymjakmat
narądem,bieregodorkiidotykanimdowojejcelinkiPochwiliocieranianimoniąacłago
doniejwprowadaćGdyżołądnalałiwrodku,Kaiawypuciłaprącierki,oparłailekko
dłońmioklatchłopakaipowoliinaniegonadiewałaGdyuiadłananimdokońca,obojewydali
iebiegłoniewetchnicieDiewcynaacłapowolutkugoujeżdżać,podcagdynadgłową
SebatianatanłaIaWłożyłarkpodwojerajtopy,preunławbokpaecekmajteki
prykucnłanadjego twarąZałoniłomutowidokpodkakującychpieriKai,aleatomiałtera
predocamiołonitąmateriałemrajtopwygolonącipkIyPrykucnłajeceniżej,ażjejkroce
nalałoinatwarySebatianaChłopakwyunąłjykiprerajtopy tymulowałcipkkoleżanki
Obydwiediewcynyjcały,Iacicho,KaiacoragłoniejSebatianporuałlekkomiednicąwgór
iwdół,dopaowującitymdoruchówkacącejponimcoraybciejKaiNaglediewcyna
awyłagłonoiwbiłapanokciewklatSebatianaDrapałagomocno,lecSebatianniewracałna
touwagiCułnawoimpeniiekurcejejcipkiIauniołailekkoiSebatianpodjejkroca
dotregł,żediewcynyicałująPochwilipretałyiKaiaełaSebatiana,wciążgłono
dyąc
- Oj,Sebatian,Sebatian- wyapała
- Hmmm? – wybąkałchłopakpodcipkiIy,któranówprygniotłamutwar
- Niewiediałam,żeciebietakiogier- odpowiediała– Idiogarnąć,wyipobawcie,ajak
wróctorobimydalej projekt.
- Dobra,dobra,tylkodajnamtrochcau– odpowiediałajejIa
Kaiawyłapokoju,aIapodniołaiacerwienionejodbrakutchutwarySebatiana
Podeławtronnógchłopakaipołożyłainanich,ajejbiutnalałina jegopeniieWiłago
pomidywojepieriiprycinłajedoniegoPreuwałanimiponimwgóriwdół,aSebatian
Zgłoś jeśli naruszono regulamin