Niesforna siostrzyczka.pdf

(445 KB) Pobierz
Autor: Franko
Opowiadanieerotyczneprzeznaczonewyłącznedlaoóbpełnoletnich
NIESFORNA SIOSTRZYCZKA
Wychowałeminawiijako, żebyłempokojnymchłopakiem,lubiłempokojne,wiejkieżycieNie
byłotamjednakdlamniepryłoci,ażemoimmareniembyłootaćprawnikiem,muiałem
preprowadićidohałaliwego,dużegomiata,gdieżyciepdiłoinikt nieoglądałiasiebie.
Znajdowałai tamwyżaucelniaprawnica,naktórąidotałem,wicpożegnałemi
ukochanąwioką,gdiejedynąperpektywąbyłakołarolnica
Mojaiotra,Gabryia,awebyłamoimpreciwieńtwem– porywcza, z wielkim temperamentem,
nieumiałauiediećnamiejcuMaryła,byamiekaćwdużymmiecie,pełnym klepówigalerii
handlowych, dyskotek oraz innych atrakcji przyciągającychmłodediewctaJece jako dziecko
owiadcyła,żegdydoronie,opuciwieKiedyjednakpodroła,rodiceniemogliidecydować
na wypuszczenie jej z domu. Obawialii,żepobawionarodicielkiejkontrolinieporadiobielub
wpadniewłetowarytwo Pocątkowokaalijej otaći apiaćidorolnicejawodówki,lec
Gabrysia zapowiediała,żegdytylkoukońcypełnoletnioć,rucitąkołiwyjediedomiataBył
tokłopotdlarodiców,gdyżniechcieli,byichcórkamarnowałaobiedwalatażycianauccanie
dokoły,którejitaknieamierałakońcyćMojaiotrajednaknalałarowiąanietego
problemu – precieżmogłaamiekaćwmiecieemnąWtedybyłabypodopiekątarego,
pokojnegoiobowiąkowegobrata,wicrodiceniemuielibyioniąmartwić,aonamogłabyi
cieyćżyciemwwoimukochanymmieciePodługichimcącychnamowachGabryimatka
ojcemgodilii,bywprowadiłaidomniePoproilimnie,bymjąprygarnął,ocywicienie
mogłeminiegodićPoatymwcalenieprekadałomi,żeGabryiamaemnąmiekać–
jedyne, czego iobawiałemtoto,żemognieprawdićiwrolijejopiekunaPrecieżGabryka
nigdyniebyłapołunanawetrodicom,acodopieromnieCogoralubiławagarować,ajejoceny
równieżnigdyniebyłybytdobrePowiediałemotymmatce,onajednaknienalegała,bym niańcył
iotr– chciałatylko,bym inormował rodiców opotpkachGabryi Miałemcojakica
kontrolowaćjejocenyichodićnawywiadówki,pocymprekaywaćinormacjerodicom,aby
mogliwporinterweniować,gdybyGabamiałaniedaćdonatpnejklaylubejćnałądrog
Bardoitegobali,gdyżjużoddawnaprawiałaimporokłopotówWciążlajałaijakimi
chłopakami,rodicemartwiliionią,lecmyleli,żepreprowadkamożenaniądobrewpłynąć
Tak wic,kiedybyłemjużnaotatnimrokuprawa,wprowadiłaidomniemojaenatoletnia,
zbuntowana siostrzyczka.
ZpocątkuGabryiaachowywałaidobre– niewagarowała,trochinawetucyła(lubtylko
udawała,aleiediałanadkiążkami),nielajałainigdieChciałachybaokaaćmiwdicnoća
to,żepowoliłemjejeobąamiekaćByładlamniebardomiła,robiłaniadaniairóżne
pryługi,októrejąpoproiłemBardomiitopodobałoicieyłemiwtedy,żeprygarnąłemją
do siebie. - Wumiejetcałkiemmiłądziewczyną - mylałemobieOpróctego,żebyławtedy
milutka,byłateżbardoładnaDojrałaiwypikniaławtymcaie,kiedyjejniewidiałem
Pomylałemobiewtedy,żepewniebdiemiaławieluadoratorów,a żeawebardolubiła
adawaćipłciąpreciwną,nówbdąmogłyacąćiniąproblemyZcaem- gdyponaław
kolenowekoleżankiikolegów- acłacorapóniejwracaćdodomu,pocymctowychodiła
ponownie,pretałaiucyć,acłabieraćwkolejedynkiJaniemiałemabardocau,byją
pilnować,miałemwłaneproblemy- otatnirokprawabyłtrudnyimiałemmnótwonaukiiotra
proiłamnie,bymnieinormowałowytkimmatki,dałemwicjejan– alboacnieidobre
achowywać,albomówiwytkorodicomPókicoataiłemwicpredniminiektórewybryki
mojejiotry,mówiącimtylkocćrecyNapardniipoprawiła,lecdługotonietrwało,
wkrótcenówacławłócyćienajomymiekołyianiedbywaćnauk
Napierwejwywiadówcedowiediałemi,żepredemnąrównieżatajałaniektóre fakty – nie
mówiłamiowytkichocenachoraoparudniach,wktórychniebyłojejwkoleWtendień
cekałemnaniąły,miałemamiarjąochranićanatpniepoinormowaćowytkimrodicówZ
jednejtronyniechciałembyćkablemi„donoić”nawłanąiotr,aledrugiejniemiałemamiaru
pryjmowaćnaiebieodpowiedialnocianiąWróciładodomubardopóno
- Gdiebyła?!– Zapytałemnawejciuełocią
- ,łaiłymyPauląpoklepach
- Dotejpory?!Poklepach?!ConiewierCoaklepyącynneotejpore?
- Parbyinalało
- Gdiechodiłycie?
- Pretańmnieprełuchiwać!
- ByłemnawywiadówceDowiediałemiowytkichtwoichocenachIowagarachDlacego
wceniejnicotymniewiediałem?Mówiła,żeipoprawi,atuco?!Jutroowytkimpowiem
matce,niemamamiaruodpowiadaćatwojepotpki
- Oj,pretań,cotynigdyniebyłewmoimwieku?
- Byłem,aleitaknieachowywałem!
- Tak,botyawebyłenudny!– Powiediałaotro
Rołociłemijecebardiej,gdytoułyałem
- Przepraszam – jejtonłagodniałWiediała,żeniemożemniewkurać,jelichcedalejtumiekać
– i co, teraz mnie pewnie wyrzucisz? – pytałaipojrałanamniewoimidużymi,mutnymiocami
- Nie, niewyruc,aledamnaćmatceJamamgdietocorobi,aleobiecałemjej,żebdją
inormował
- Oj,Premek,niebądtaki– powiediałatrochbłagalnym,atrochuwodicielkimgłoemZbliżyła
idomnieiciągnła– wytkiekoleżankichodiływtedynawagary,toco,jamiałamotaćama
wkole?Miałamuchodićanudnąkujonk,któraboiiopucićlekcje?
- Niemuiinimiadawaćtwojeoceny?Cemuinieucy?
- Nooo- atanowiłai,niewiediała,cowymylić– po protumiiniechceTobiebyi
chciałowkuwaćjakiegłupoty?– Podeładomnieipołożyłamirąckinaramionachpojrałami
głbokowocy,ajapojrałemwjejByłynaprawdlicneRównieżłapałemiotrycka
ramionaipogładiłemjąponichZłagodniałem
- co,myli,żenatudiachniemuwkuwaćnapamićróżnychgłupot?Mu,jecewicej
niżtyleroumiemci,wiem,jetemłodai
- Dikuj– powiediałaprawdiwąwdicnociąwgłoieiobjłamnieOparłaicołem omoją
brod– wiediałam,żenaciebieawemoglicyć,wkońcujetemoimkochanymbratem
Gabryiaacłajedićdłońmipomoich plecach, coraz mocniej przyciągającmniedoiebieerce
acłomiwtedybićybciejMójnodotknąłdocubkajejmałejgłówki,wiąłemgłbokioddechi
pocułemmigdałowyapachjejwłoówRównieżjąprytuliłemirekłemcułociąwgłoie
- Dobre,Gabryiu,pokojnie,nicniepowiemmamieChciałemcitylkonatrayć,żebyacła
nówbyćgrecnądiewcynką
Taknaprawdwceniejmiałemamiarowytkimdonieć,aletera,gdyiotryckatakmnie
objła,gdybyładlamnietakamiłaicuła,niemogłemjejtegorobićPodniołagłowinów
pojrałamiwocyPryjrałemijejidałemobiepraw,żeprytulamnaprawdlicnąlak
Miaładługieblondwłoyładnymilockami,niebiekie,dużeocy,erokiewargiPatrącwdół
auważyłem,żemabardoktałtnytyłecekPocułemogromnąochot,bypołożyćnanimrce,
acąłemwicunąćdłońmipojejplecachwdółByłaniecowyżaicuplejaodwoich
koleżanekGdymojercenalałyinamiciutkiejpupce,pocułem,jakkrewnapływamido
kutasa. - Nie,toniemożebyćprawda – pomylałemobie– podniecamięprzywłanejiotrze
JednaktobyłaprawdaMójcłonekrobiłicoratywniejy,aGabryiaprywarładoniegowoim
krocemMojamałaiotryckaMożetodlatego,żeoddawna,wrcbardodawna, niebyłem
żadnądiewcynąNawetiżadnąnieprytulałem,aterarobiłemtonaprawdładniutką,
młodiutkąlaecką
- JetemcinaprawdwdicnaObiecuj,żeipoprawi,alenaraiemupaowaćdomoich
nowychkoleżanek,niechc,bymnieodruciły,wicmubyćtakajakoneJakmniejużpolubią,to
niebditylenimilajać,iacniucyć
- Dobrze, Gabrysiu – pogłakałemjąpopolicku– aterawykąpiiidpaćJetjużpóno,jutro
wcenieacynalekcje
- DobreJeceracidikuj– pocałowałamnie,jejutatraiłybardoblikomoich,atrymałyi
nachwilnamojejtwary
- Dobranoc – rekłem,iwypuciłemjąuciku
- Dobranoc – odpowiediałaiumiechnłai,pocymruyławtronłaienki,krcącekownie
tyłeckiem
PrekilkakolejnychdnidiałoiemnącodiwnegoCałycamojemylibłądiływokółiotry,
niemogłeminanicymkupić,agdyjąwidiałem,odraupodkakiwałomicinienieiprypieał
oddechCorułapałeminatym,pocymodraukarciłemwmylachamiebie,żewyobrażam
obieGabryknagolubwkąpejbielinieTadrugawijapojawiałairetąnietylkowmej
wyobrani– takiewidokimiałemteżnażywoiotrawogóleniecułapredemnążadnegowtydu,
byłemjejbratemitraktowałamniejakkogo,predkimniemuikryćwoichwdikówPrebierała
iprymnie,ctochodiłapomiekaniupółnaga,ołonitymtylkoprekąpemajtki
tyłeckiemiakrytymekownymtanickiembiutemPrytychwidokachnapewnoniejednemu
acetowiabuowałobywpodniach,wictrudnoidiwić,żediałoitakiemnąMożeiGaba
byłamojąiotrą,alebyłanaprawdekowna,ajaodniepamitnychcaówniewidiałemżadnej
kobietytakkąpoubranej,iżadnąniemiałemtakdobrychrelacjijakwtedynią Byładlamnie
milutkajaktylkoumiała,bymnieromawiałrodicamiojejproblemach
Pewnegopamitnegodnia,gdywtałemrankiemiwyedłempokoju,obacyłemiotrprytole
kuchennym,jakwyklerobiłaobieimijakieniadanieMiałanaobielicnąmini-pódnick,
akrywającąmożejednątreciąjejpontnegoudaNajejwidokodraukrewnapłynłamido
kutaaiadłemnawoimkrele,którenajdowałoijakimetrodmiejca,gdiewłanietała
pochylonanadtołemGabaTyłecekbyłbardokuącowypitywmojatron,ażchciałoi
włożyćrkpodpódnick,łapaćapoladekicinąćNiemogłemnietetytegorobić,wic
yciłemocyamymwidokiemPoruałaiwciążi krciłapupą,pryprawiającmnieocoramniej
miejscawportkachGdyplaterpomidoraupadłjejnapodłog,mylałem,żedotanawału
Pochyliłaiwtedy bygopodnieć,apupkaprybliżyłaidomniejecebardiej,mojątwar
dieliłoodniejmożepółmetraDojrałemnajpierwpryciemnionącćmajtkowąrajtop,a
natpnieekowne,kąpemajteckiwpanterkołaniającebardoniewielkącćjejpoladków
MojatwarpryunłaimimowolniejecebliżejwjejtronZpodniecenialedwomogłem
łapaćoddechNagle,podkrocemiotry, dostregłemjejtwar– odwróconądogórynogami,e
wiającymidoamejpodłogiwłoami. Pochylona Gaba poglądałanamniepomidyrochylonych
lekkoudZauważyła,jakijejpryglądam,ajapurpurowiałemewtyduUmiechnłaido
mnie, a ja szybko odwróciłem głow W milceniu jedlimy niadanie, po cym opucilimy
miekanieikażdenaroełoiwwoimkierunku
Tegodniapónymwiecorem,wrcnocą,nówcekałemnanią,boniewiediałem, gdietakdługo
ilajaMiałabyćdobrychpargodintemu,awciążniewracałaByłemłyimartwiłemi,kiedy
wictylkoweładodomu,acąłemmówićdoniejotrymtonem
- Panienko,teratojużpreadiła!Jetpopółnocy,amiałabyćodwudietej!Cotytylerobiła?!
- Ceć,Premu– powiediałatylkoprymilnymgłoemiumiechnłaidomnieZdiwiłomnieto,
jananiąkrycałem,aonanawetnieodpykowałaNatpnieobacyłem,żejetcerwonana
twaryimadiwneocyZroumiałem,żejetpijana,ajejchwiejnykroktylkomniewtymutwierdił
- Chodnotutaj!– Kryknąłem– piła?!
- Nieee
WtałemiybkodoniejpodedłemPryunąłemtwardojejtwary,bypowąchaćoddech
Pocułemalkohol
- No,możetrok– odpowiediaławeołoipryunłagłowjecebliżejdomojej
- Precieżtyjeteniepełnoletnia!Dlacegoichlała?!Bdmuiałpowiediećotymrodicom!
- Ejjj,braciku,nonieróbmitegoTynigdyniepiłewmoimwieku?
Wumiemiidarałocaemcowypićgdymiałemenacielat,alewmoimprypadkutobyło
trochinacej
Położyłamirknaudie,jejtwarwciążpowolutkuprybliżałaidomojejDłoniąacłaunąćw
górGdynaeutadieliłotylkoparcentymetrów,pojrałamigłbokowocy
- PremekNiemówotymnikomuProJakidowiedą,każąmiwracaćnawiok,amitujet
dobre– jejdłońnalałainamoimkrocu– takdobreee - dodałanamitnymgłoem
cikającmnieajajkażwetchnąłemrokoy,jakiejmitodotarcyło
tałemjakparaliżowanyWiediałem,żepowinienemjąteraodepchnąćiopiepryćjece
bardiej,aletobyłotakiepryjemneiotryckapieciławdłonimojegocłonka,patrącmiw
ocyiumiechającidomnieUniołalekkonogdogóryidotknłakolanemdomojego uda,
natpniechwyciłamojądłońipołożyłająobienaowejnodeNiemogłemipowtrymaći
cinąłemjejmikkieudoGładiłemjąponóżce,pochwiliomielonypołożyłemdrugąrknatyłku
iotryPomacalimyichwil,wkońcujednakprewyciżyłempożądanieiodepchnąłemją
- Co ty robisz?! – pytałem,udanąirytacją
- Precieżwiem,żetegochce– odpowiediałanamitnymgłoem,nówidomnieprybliżając–
myli,żeniewid,jakinamnieotatniopatry?Wiem,żechciałbytoemnąrobić
Zamurowało mnie Recywicie, di rano pryuważyła, jak patryłem na jej tyłek, ale nie
wiediałem,żewceniejteżtobyłotakwidaćPrylgnładomniekrocemiotarłaiomojego
cłonka
- letwardy- rekła,obejmującmnieWjejgłoiełychaćbyłopodniecenie– Napewnochciałby
obieulżyć
Prycinłaidomniejecemocniejiaclimyinamitnieocieraćpreubraniepódnicka
podwijałajejidogóryZnówpołożyłemdłonienajdrnychudachiacąłemjechaćnimiwgór
NogimiałapokrytebardopryjemnymwdotykumateriałemcienkichrajtopWkońcumojerce
nalałyinapoladkachiacłyjeugniatać- Cojarobię – mylałemobie– przecieżtomoja
iotraMojakochanaiotrzyczka Ropiąłemobieroporekinawierchuukaałaiwytająca
majtekgłówkanabrmiałegokutaaNatpnieadarłemiotrepódnickiprywarłemnimdojej
krocaDieliłnatylkomateriałjejrajtuimajtek
- Ponajmojąwdicnoć,braciku– wyapałaGabryiaacynającimocnoocieraćmuelkąo
mojego penisa – ato,żemogtutobąmiekać,iato,żekryjemniepredtarymi.
PołożyłemdłońnajejniewielkimbiucieiugniatałemgoprekoulkPodpodemcułemtanik
Gabaropiłaamecekwwojejkrótkiejpódnicceiopuciłająnadółpadłajejnatopy,amoim
ocomukaałyiekownemajteckiwpanterk,pryciemnioneprerajtopkiOdwróciłai
tyłemdomnieiprylgnłapupądomojegokrocaZłapałemjąabiodraiprycinąłemtenjdrny
tyłecekdoiebieZacąłemporuaćmiednicąwgóriwdół,ocierającicłonkiemorajtuy
MojercewlignłyijejpodkoulkiukałypieriWkońcuinanichnalałyipieciłyje
premateriałtanikaNiewiemcemu, ale trokiwtydiłemwłożyćdłoniepodtanik i
pomacaćnagiecycukiiotryMójoddechtawałicoraybyigłoniejy,pochwiliprerodił
iwdyenieNiewytrymałemdługo– ocierająciopupGabryiimitoącjejpieridoedłem
wkilkachwilcinąłembiutiwetchnąłempreciągle,wyrucająciebienaienie,którealewało
rajtopyikoulkGabryiWciążjąochlapując,położyłemutanajejyiicałowałemnamitnie
Gdykońcyłem,pocułemiakłopotanyOdunąłemiodiotryirkomatarłempermjej
tyłeckaiplecówOdwróciłaidomnie,położyłarącknamojejklacieipowiediałacicho
- Takmożebyćcodiennie,Premeknawetlepiej– umiechnłailekko,pocympochyliłai,by
podciągnąćobiepódnic– ocywicie,oilebdmogłatuotaćtojużodciebieależy
Gdypojrałamiwocy,puciłemakłopotaniemwrokiodedłembełowa
RanopotkałemGabryiwkuchniMójcłonekodrautwardniałnajejwidok,miałana sobie
jedynietanikimajtkiNiewiediałem,cyrobitopecjalniepoto,bymniekuić,cypoprotunie
dążyłaijeceubraćZnówprypomniałemobiewcorajyekceipocułemitroch
akłopotany,jednakmojepodnieceniewciążnaratało
- Robiciniadanie– rekłamarnowanymgłoem
- Dikiobie?
- NiejetemgłodnaChybamamkaca
Notak,precieżwcorajpopiłaZacąłemiatanawiać,cyto,comidynamiało,byłowiną
jejupiciacynaprawdtegochciałaObiecałami precież,żetomożeipowtarać,alecytonie
byłatylkopijackaobietnica?Podedłemdoniejiniemogącipowtrymać,położyłemdłońnajej
plecachNictymnierobiła,dalejprygotowywałaniadanieZacąłemjedićdłoniąpojej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin