Outlander S03E07 Crème de Menthe.txt

(44 KB) Pobierz
1
00:00:01,126 --> 00:00:02,168
Poprzednio...

2
00:00:02,252 --> 00:00:06,131
Mieszkasz w burdelu?
Czy to dlatego, ¿e jesteœ dobrym klientem?

3
00:00:06,214 --> 00:00:07,132
Monsieur Malcolm.

4
00:00:07,215 --> 00:00:08,049
Madame Jeanne.

5
00:00:08,133 --> 00:00:09,551
Trzyma dla mnie pokój,

6
00:00:09,634 --> 00:00:11,594
bo czêsto wyje¿d¿am
za granicê w interesach.

7
00:00:11,720 --> 00:00:12,679
Ian Murray, pani.

8
00:00:12,762 --> 00:00:14,514
Jesteœ synem Jenny i Iana Murraya?

9
00:00:14,597 --> 00:00:15,598
Tak.

10
00:00:15,682 --> 00:00:17,517
Jestem twoj¹ ciotk¹, Claire.

11
00:00:17,600 --> 00:00:21,730
Jak wygl¹da pana praca z moim mê¿em?

12
00:00:21,813 --> 00:00:25,442
Na to pytanie lepiej odpowie pan Malcolm.

13
00:00:25,734 --> 00:00:27,569
Powiesz mi, czym siê zajmujesz?

14
00:00:27,694 --> 00:00:29,529
Jestem drukarzem.

15
00:00:29,612 --> 00:00:32,866
Drukowanie pod¿egaj¹cych broszur
nie przynosi zbyt du¿ych zysków.

16
00:00:32,949 --> 00:00:34,284
Co jeszcze robisz?

17
00:00:34,367 --> 00:00:36,161
Na boku zajmujê siê przemytem.

18
00:00:36,244 --> 00:00:38,413
- Co przemycasz?
- Whisky.

19
00:00:40,040 --> 00:00:42,333
Wydaje siê
odrobinê za lekki, panie Malcolm.

20
00:00:43,543 --> 00:00:45,670
Kim pan jest, do diab³a? Proszê wyjœæ!

21
00:00:47,172 --> 00:00:49,674
Zaœpiewaj mi pieœñ

22
00:00:49,758 --> 00:00:52,469
O dziewczêciu, którego ju¿ nie ma

23
00:00:52,761 --> 00:00:55,388
Czy tym dziewczêciem

24
00:00:55,472 --> 00:00:57,432
Mogê byæ ja?

25
00:00:58,391 --> 00:01:00,435
Weso³a dusza

26
00:01:00,518 --> 00:01:03,480
Po¿eglowa³a pewnego dnia

27
00:01:03,563 --> 00:01:05,648
Przez morza

28
00:01:05,732 --> 00:01:08,026
Do Skye

29
00:01:08,860 --> 00:01:11,154
Ba³wany i bryza

30
00:01:11,237 --> 00:01:13,656
Wyspy i morza

31
00:01:13,990 --> 00:01:18,536
Góry deszczu i s³oñca

32
00:01:19,287 --> 00:01:21,289
Wszystko, co by³o dobre

33
00:01:21,748 --> 00:01:23,625
Wszystko, co sprawiedliwe

34
00:01:24,459 --> 00:01:26,544
Wszystko, co moje

35
00:01:26,628 --> 00:01:29,088
Przeminê³o

36
00:01:29,547 --> 00:01:31,841
Zaœpiewaj mi pieœñ

37
00:01:31,925 --> 00:01:34,761
O dziewczêciu, którego ju¿ nie ma

38
00:01:34,844 --> 00:01:36,638
Czy tym dziewczêciem

39
00:01:37,263 --> 00:01:38,973
Mogê byæ ja?

40
00:01:40,016 --> 00:01:42,227
Weso³a dusza

41
00:01:42,310 --> 00:01:45,146
Po¿eglowa³a pewnego dnia

42
00:01:45,230 --> 00:01:48,775
Przez morza

43
00:01:49,150 --> 00:01:54,447
Do Skye

44
00:02:25,270 --> 00:02:27,397
- PodejdŸ bli¿ej, a...
- Co zrobisz?

45
00:02:38,616 --> 00:02:41,119
Nawet siê z tob¹ nie przeœpiê,
po prostu ciê zabijê.

46
00:03:03,933 --> 00:03:04,767
Angielko.

47
00:03:09,063 --> 00:03:10,398
Co tu siê, u diab³a, sta³o?

48
00:03:24,662 --> 00:03:25,580
Angielko.

49
00:03:34,130 --> 00:03:36,758
By³am na dole, a gdy wróci³am,

50
00:03:38,426 --> 00:03:40,470
on przeszukiwa³ twoje rzeczy.

51
00:03:42,430 --> 00:03:44,599
Z³apa³ mnie. Wyrwa³am mu siê, ale...

52
00:03:48,728 --> 00:03:49,938
To wydarzy³o siê tak szybko.

53
00:03:55,818 --> 00:03:57,237
On oddycha!

54
00:03:57,612 --> 00:03:58,488
Angielko.

55
00:04:02,242 --> 00:04:03,660
Angielko, co chcesz zrobiæ?

56
00:04:03,743 --> 00:04:05,495
Nie pozwolê mu cierpieæ. Muszê coœ zrobiæ.

57
00:04:05,578 --> 00:04:06,829
Czemu? Zaatakowa³ ciê.

58
00:04:07,247 --> 00:04:08,581
Bo jestem lekarzem.

59
00:04:16,172 --> 00:04:19,342
Krwiak nadtwardówkowy.
Muszê z³agodziæ obrzêk.

60
00:04:21,552 --> 00:04:22,387
Tak?

61
00:04:24,472 --> 00:04:25,306
Kto tam?

62
00:04:25,390 --> 00:04:26,849
Ja, panie. Jestem z madame Jeanne.

63
00:04:26,933 --> 00:04:29,644
Kilka pañ mówi³o,
¿e s³ysza³o jakieœ ha³asy w twoim pokoju.

64
00:04:35,775 --> 00:04:37,277
Broni³a siê.

65
00:04:38,736 --> 00:04:40,071
Przenieœmy go na ³ó¿ko.

66
00:04:41,281 --> 00:04:43,283
- Kim on jest?
- Nie wiem.

67
00:04:43,700 --> 00:04:46,202
Angielko... pozwól, by zabra³ go Bóg.

68
00:04:46,744 --> 00:04:48,746
Muszê spróbowaæ go ocaliæ, Jamie.

69
00:04:49,289 --> 00:04:50,581
Rozumiesz?

70
00:04:53,668 --> 00:04:54,585
Proszê.

71
00:04:59,299 --> 00:05:00,967
- Masz whisky?
- Tak.

72
00:05:01,676 --> 00:05:02,510
Tam stoi.

73
00:05:17,400 --> 00:05:20,737
Mówi³aœ, ¿e szuka³ czegoœ w pokoju.

74
00:05:20,820 --> 00:05:21,821
Tak, twoich ksi¹g.

75
00:05:25,575 --> 00:05:27,160
John Barton.

76
00:05:29,495 --> 00:05:30,330
Urzêdnik skarbowy.

77
00:05:31,456 --> 00:05:32,874
Nie wygl¹da to dobrze, panie.

78
00:05:33,833 --> 00:05:34,667
Wiem.

79
00:05:35,084 --> 00:05:38,254
Zdaje siê, ¿e sir Percival uwa¿a,
¿e nie dotrzymujê warunków naszej umowy.

80
00:05:39,213 --> 00:05:40,214
Jakiej umowy?

81
00:05:40,590 --> 00:05:43,176
Udaje, ¿e nie wie,
¿e nielegalnie sprzedajê alkohol

82
00:05:43,259 --> 00:05:45,762
w zamian za du¿¹ czêœæ moich zysków.

83
00:05:45,845 --> 00:05:49,265
Ale poszerzyliœmy
nasz¹ dzia³alnoœæ poza Edynburg,

84
00:05:49,348 --> 00:05:51,225
a ja go o tym nie poinformowa³em.

85
00:05:51,726 --> 00:05:54,771
Ktoœ doniós³ mu,
¿e handlujemy w Dundee i Arbroath?

86
00:05:54,854 --> 00:05:56,606
Tak, to mo¿liwe.

87
00:05:57,231 --> 00:05:59,567
Wczoraj próbowa³
wymusiæ ode mnie wiêcej pieniêdzy.

88
00:05:59,942 --> 00:06:04,572
Wynaj¹³ tego cz³owieka, by dowiedzieæ siê,
gdzie schowa³em dodatkowe beczki.

89
00:06:04,655 --> 00:06:06,532
Wiêc jest skorumpowanym
przedstawicielem w³adz.

90
00:06:06,616 --> 00:06:09,243
Tak, gdy nie wróci,

91
00:06:09,327 --> 00:06:11,329
sir Percival przyjdzie go szukaæ.

92
00:06:11,412 --> 00:06:13,831
To du¿y problem, monsieur Malcolm,

93
00:06:14,290 --> 00:06:16,793
bior¹c pod uwagê fakt,
¿e beczki, których szuka sir Percival,

94
00:06:16,876 --> 00:06:18,836
s¹ schowane w mojej piwnicy.

95
00:06:20,755 --> 00:06:21,964
Nie na d³ugo.

96
00:06:22,882 --> 00:06:25,301
Nie spotka pani ¿adna krzywda
z mojego powodu, dajê s³owo.

97
00:06:26,886 --> 00:06:29,222
Wyœlê jedn¹
z bardziej dyskretnych dziewcz¹t,

98
00:06:29,972 --> 00:06:32,433
¿eby tu posprz¹ta³a.

99
00:06:32,850 --> 00:06:33,684
Merci, madame.

100
00:06:34,644 --> 00:06:35,728
Proszê.

101
00:06:35,812 --> 00:06:38,189
Niech przyniesie gor¹c¹ wodê i miskê.

102
00:06:38,272 --> 00:06:40,566
Bêdê te¿ potrzebowaæ
przyrz¹dów chirurgicznych.

103
00:06:40,650 --> 00:06:43,611
Trepanu. Proszê wys³aæ j¹ do cyrulika,
powinien to mieæ.

104
00:06:43,694 --> 00:06:46,823
- Co?
- Po co?

105
00:06:47,281 --> 00:06:49,367
Wiert³o, by wywierciæ mu dziurê w czaszce.

106
00:06:51,160 --> 00:06:54,622
Zobaczê, co da siê zrobiæ, madame Malcolm.

107
00:06:54,956 --> 00:06:55,832
Dziêkujê.

108
00:06:57,959 --> 00:07:00,795
Zbierz ludzi.
Niebawem powiadomiê was, co robiæ.

109
00:07:00,878 --> 00:07:01,712
Dobrze.

110
00:07:04,132 --> 00:07:05,508
Mam jeszcze trochê czasu.

111
00:07:06,384 --> 00:07:09,637
Muszê iœæ do aptekarza
po laudanum i inne rzeczy.

112
00:07:10,138 --> 00:07:12,807
Zostaniesz z nim do czasu, a¿ wrócê,
w razie gdyby siê obudzi³?

113
00:07:12,890 --> 00:07:15,309
On nie zas³uguje na twoj¹ litoœæ.

114
00:07:15,643 --> 00:07:16,477
Mo¿e i nie.

115
00:07:17,061 --> 00:07:19,355
Gdy wyzdrowieje, mo¿esz oddaæ go w³adzom.

116
00:07:19,439 --> 00:07:20,731
Wiem, ¿e dopiero wróci³aœ,

117
00:07:21,315 --> 00:07:24,318
wiêc mo¿e nie wiesz,
jak wygl¹da tu dzia³anie prawa.

118
00:07:24,569 --> 00:07:25,987
Zobacz¹ tylko, ¿e by³aœ sama

119
00:07:26,070 --> 00:07:28,197
z mê¿czyzn¹, który nie jest
twoim mê¿em, w burdelu.

120
00:07:29,240 --> 00:07:31,200
- Nie jestem dziwk¹.
- To niewa¿ne.

121
00:07:31,284 --> 00:07:32,285
Gdy przyjdzie tu stra¿,

122
00:07:32,368 --> 00:07:34,078
aresztuj¹ ciê za napaœæ na niego.

123
00:07:36,581 --> 00:07:37,665
Muszê siê pospieszyæ.

124
00:07:41,127 --> 00:07:42,295
Uparta jak zawsze.

125
00:07:44,297 --> 00:07:45,423
Rób, co musisz.

126
00:07:49,135 --> 00:07:50,887
Ja muszê pozbyæ siê tych beczek.

127
00:07:52,096 --> 00:07:54,849
Wyœlê tu kogoœ,
¿eby go pilnowa³, gdy nas nie bêdzie.

128
00:08:03,399 --> 00:08:06,611
Podziwiam kobietê,
która ceni œwiêtoœæ ¿ycia ludzkiego.

129
00:08:06,694 --> 00:08:09,822
Wiêc idŸ tam i go przypilnuj.

130
00:08:09,906 --> 00:08:13,284
Moim zdaniem to g³upota.
Próbowaæ go zabiæ, ¿eby potem ratowaæ.

131
00:08:13,743 --> 00:08:15,369
Szkoda, ¿e nie mo¿emy go zabiæ.

132
00:08:15,453 --> 00:08:18,581
Od lat marzê, by wypatroszyæ
jakiegoœ obrzydliwego urzêdnika.

133
00:08:19,040 --> 00:08:22,668
Có¿, milady zawsze by³a wyj¹tkow¹ kobiet¹.

134
00:08:23,085 --> 00:08:23,920
Tak.

135
00:08:24,170 --> 00:08:25,796
A co z drukarni¹, wujku Jamie?

136
00:08:25,880 --> 00:08:28,883
Skoro sir Percival wys³a³ ludzi tutaj,
tam te¿ bêdzie szuka³.

137
00:08:28,966 --> 00:08:31,594
Pozwólmy, by szuka³.
Nie trzymam tam beczek.

138
00:08:31,677 --> 00:08:33,846
Tak, ale trzymasz tam inne rzeczy.

139
00:08:34,889 --> 00:08:37,350
Sir Percival o tym nie wie
i nigdy siê nie dowie.

140
00:08:38,017 --> 00:08:39,393
Nikt nie znajdzie œladu broszur.

141
00:08:39,477 --> 00:08:40,853
S¹ dobrze schowane.

142
00:08:40,937 --> 00:08:44,649
Przenosiæ je teraz by³oby bardziej
niebezpieczne, ni¿ je tam zostawiæ.

143
00:08:44,732 --> 00:08:47,944
Szczególnie, ¿e jesteœ
pod baczn¹ obserwacj¹ sir Percivala.

144
00:08:48,444 --> 00:08:50,321
Dlatego powierzam ci

145
00:08:50,988 --> 00:08:52,865
sprzeda¿ beczek, bezzw³oc...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin