public_offer(1).pdf

(401 KB) Pobierz
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про �½ада�½�½я послуг з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА»
(далі –
Експедитор), в особі директора
Бульби Олекса�½дра Миколайовича,
діючого �½а підставі Статуту,
керуючись ст. 633, 634 Цивіль�½ого кодексу Украї�½и, пропо�½ує �½еобмеже�½ому колу осіб отримати
послуги з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь відповід�½о до положе�½ь цього Публіч�½ого договору
(далі – Договір).
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.
Публіч�½ий Договір –
правочи�½, що регулює від�½оси�½и між Експедитором та
Замов�½иками щодо �½ада�½�½я послуг з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь �½а умовах, вста�½овле�½их
Експедитором.
1.2.
Моме�½т укладе�½�½я Договору
– моме�½т передачі Замов�½иком Експедитору відправле�½�½я
для �½ада�½�½я послуг, передбаче�½их Договором.
1.3.
Експедитор
– Товариство з обмеже�½ою відповідаль�½істю «Нова Пошта», що здійс�½ює
орга�½ізацію перевезе�½�½я відправле�½ь та �½адає комплекс і�½ших послуг, пов’яза�½их із орга�½ізацією
перевезе�½�½я відправле�½ь.
1.4.
Замов�½ик
– Відправ�½ик або Одержувач відправле�½�½я.
1.5.
Відправ�½ик
– будь-яка особа, яка передає відправле�½�½я Експедитору для �½ада�½�½я послуг
з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь.
1.6.
Одержувач
– будь-яка особа, яка приймає відправле�½�½я.
1.7.
Відправле�½�½я
– ва�½таж, докуме�½ти або і�½ше май�½о залеж�½о від того, що вказується у
відповід�½ій експрес-�½аклад�½ій та передається Відправ�½иком Експедитору для �½ада�½�½я послуг з
орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь.
1.8.
Замовле�½�½я
– повідомле�½�½я, що подає Замов�½ик Експедитору засобами електро�½�½ого
або телефо�½�½ого зв’язку.
1.9.
Маркува�½�½я (спеціаль�½е маркува�½�½я)
– �½аписи, зображе�½�½я та умов�½і поз�½ачки,
розміще�½і �½а упаковці, бирках або самому відправле�½�½і, �½ада�½ому Відправ�½иком Експедитору,
потріб�½і для орга�½ізації тра�½спортува�½�½я цього відправле�½�½я та видачі його Одержувачу.
1.10.
Невитребува�½е відправле�½�½я –
відправле�½�½я, �½е витребува�½е (�½е прий�½яте/�½е забра�½е)
Відправ�½иком або Одержувачем в Експедитора впродовж 25 (двадцяти п’яти) робочих д�½ів
відділе�½�½я (але �½е ме�½ше 30 кале�½дар�½их д�½ів) з д�½я �½адходже�½�½я відправле�½�½я у відділе�½�½я
Одержувача.
1.11.
Робочий де�½ь відділе�½�½я –
це де�½ь, в який відділе�½�½я обслуговує кліє�½тів відповід�½о до
вста�½овле�½ого графіку роботи, окрім �½еділі та святкових д�½ів.
1.12.
Оголоше�½а вартість відправле�½�½я
– вартість відправле�½�½я, вказа�½а Відправ�½иком у
відповід�½ій експрес-�½аклад�½ій.
1.13.
Умови �½ада�½�½я послуг –
докуме�½т, який вста�½овлює порядок та умови користува�½�½я
послугами, що �½адаються Експедитором. Умови �½ада�½�½я послуг (�½адалі – Умови) розміще�½і �½а
офіцій�½ому сайті Експедитора novaposhta.ua.
1.14.
Ва�½таж�½е місце
– умов�½а оди�½иця відправле�½�½я, що прий�½ята Експедитором для
�½ада�½�½я послуг з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь, може бути самостій�½о переміще�½а без
поруше�½�½я ціліс�½ості пакува�½�½я відправле�½�½я та є складовою відправле�½�½я.
1.15.
Провіз�½а плата
– ви�½агорода Експедитора за послуги з орга�½ізації перевезе�½�½я
відправле�½ь, що �½е включає суми комісій та вартість і�½ших додаткових послуг, які �½адаються
Експедитором.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір укладе�½о відповід�½о до положе�½ь ст. 633, 634 Цивіль�½ого кодексу Украї�½и.
2.2. Кож�½а Сторо�½а гара�½тує і�½шій Сторо�½і, що володіє �½еобхід�½ою дієздат�½істю, а також
всіма правами та пов�½оваже�½�½ями �½а укладе�½�½я й вико�½а�½�½я умов Договору.
2.3. Договір є обов’язковим для вико�½а�½�½я Експедитором з дати його оприлюд�½е�½�½я �½а
офіцій�½ому сайті novaposhta.ua (далі – Сайт).
2.4. Для Замов�½ика Договір є обов’язковим з моме�½ту прий�½яття �½им пропозиції Експедитора
про укладе�½�½я Договору.
2.5. Договір укладається шляхом приєд�½а�½�½я Замов�½ика до запропо�½ова�½ого Експедитором
Договору загалом та прий�½яття всіх істот�½их умов Договору без підписа�½�½я письмового примір�½ика
і має юридич�½у силу відповід�½о до положе�½ь ст. 633, 634 Цивіль�½ого кодексу Украї�½и. Замов�½ик �½е
може запропо�½увати свої умови Договору.
2.6. Безумов�½е та пов�½е прий�½яття умов Договору Замов�½иком полягає в здійс�½е�½�½і
Замов�½иком дій, спрямова�½их �½а отрима�½�½я послуг, а саме передачі Замов�½иком Експедитору
відправле�½�½я для �½ада�½�½я послуг, передбаче�½их Договором, �½езалеж�½о від �½аяв�½ості/відсут�½ості в
експрес-�½аклад�½ій підпису Відправ�½ика.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Експедитор зобов’язується за плату та за раху�½ок Замов�½ика орга�½ізувати перевезе�½�½я
відправле�½�½я й �½ада�½�½я комплексу і�½ших послуг, пов’яза�½их із орга�½ізацією перевезе�½�½я
відправле�½�½я (далі – Послуги), а Замов�½ик зобов’язується їх прий�½яти й оплатити �½а умовах,
виз�½аче�½их Договором.
3.2. Експедитор �½адає Замов�½ику послуги �½а умовах Договору та згід�½о з Умовами �½ада�½�½я
послуг, затвердже�½ими Експедитором.
3.3. Прий�½яття Експедитором відправле�½�½я для �½ада�½�½я послуг, виз�½аче�½их Договором,
оформляється експрес-�½аклад�½ою, у якій заз�½ачаються такі відомості: тип послуги, і�½формація про
Відправ�½ика, і�½формація про Одержувача, і�½формація про кількість ва�½таж�½их місць, вага
відправле�½�½я, оголоше�½а вартість відправле�½�½я, опис вмісту відправле�½�½я, плат�½ик послуг, форма
розраху�½ку, розраху�½кові строки доставки відправле�½�½я, і�½формація про додаткові послуги/сервіси,
вартість послуг Експедитора.
3.4. Шляхом передачі Замов�½иком відправле�½�½я Експедитору для �½ада�½�½я послуг,
передбаче�½их Договором, Замов�½ик підтверджує, що ві�½ оз�½айомле�½ий та погоджується з
положе�½�½ями Договору, Умовами �½ада�½�½я послуг, чи�½�½ими �½а моме�½т передачі відправле�½�½я для
орга�½ізації його перевезе�½�½я, та зобов’язується їх вико�½увати �½езалеж�½о від �½аяв�½ості/відсут�½ості в
експрес-�½аклад�½ій підпису Відправ�½ика.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Експедитора:
4.1.1. В залеж�½ості від типу замовле�½ої послуги орга�½ізувати прийма�½�½я відправле�½�½я для
�½ада�½�½я послуг за адресою, вказа�½ою Замов�½иком, або через мережу відділе�½ь Експедитора.
4.1.2. Забезпечити збереже�½�½я відправле�½�½я з моме�½ту його прий�½яття для �½ада�½�½я послуг до
моме�½ту його видачі Одержувачу за умови дотрима�½�½я Замов�½иком положе�½ь Договору та Умов
�½ада�½�½я послуг.
4.2. Права Експедитора:
4.2.1. Отримати ви�½агороду за �½ада�½і послуги.
4.2.2. Відмовити Замов�½ику в �½ада�½�½і послуг у разі поруше�½�½я Замов�½иком покладе�½их �½а
�½ього обов’язків згід�½о з Договором та Умовами �½ада�½�½я послуг.
4.2.3. Здійс�½ювати повтор�½е зважува�½�½я та обмір відправле�½�½я з метою підтвердже�½�½я
правиль�½ості розраху�½ків заявле�½ої ваги. Розраху�½ок здійс�½юється за фактич�½ою або об’єм�½ою
вагою відправле�½�½я, вста�½овле�½ою повтор�½им зважува�½�½ям або обміром. Вага, виз�½аче�½а під час
повтор�½ого зважува�½�½я Експедитором, є підставою для здійс�½е�½�½я перераху�½ку вартості послуг.
4.2.4. Розпорядитися �½евитребува�½им відправле�½�½ям �½а влас�½ий розсуд, зокрема з метою
покриття витрат, пов’яза�½их із �½ада�½�½ям послуг і зберіга�½�½ям відправле�½�½я.
4.2.5. Самостій�½о вста�½овлювати та змі�½ювати тарифи �½а послуги, що �½адаються відповід�½о
до Договору.
4.2.6. Залучати третіх осіб для вико�½а�½�½я своїх зобов’яза�½ь за Договором. При цьому
Експедитор �½есе відповідаль�½ість за дії залуче�½их третіх осіб як за влас�½і дії.
4.2.7. Самостій�½о обирати або змі�½ювати вид тра�½спорту, маршрут перевезе�½�½я, порядок
перевезе�½�½я відправле�½�½я.
4.2.8. В од�½осторо�½�½ьому порядку змі�½ювати положе�½�½я Договору та Умов �½ада�½�½я послуг
шляхом розміще�½�½я їх Сайті.
4.3. Обов’язки Замов�½ика:
4.3.1. До моме�½ту передачі відправле�½�½я Експедитору для орга�½ізації його перевезе�½�½я
оз�½айомитися �½а Сайті з положе�½�½ями Договору та чи�½�½ими Умовами �½ада�½�½я послуг.
4.3.2. Відповід�½о до вимог Експедитора чітко та правиль�½о запов�½ити експрес-�½аклад�½у
(запов�½ити всі обов’язкові поля, заз�½ачити достовір�½у і�½формацію тощо) �½а кож�½е окреме
відправле�½�½я, засвідчити її підписом та �½адати запов�½е�½у та підписа�½у експрес - �½аклад�½у
Експедитору. Відправ�½ик �½есе відповідаль�½ість за і�½формацію, вказа�½у �½им в експрес-�½аклад�½ій.
4.3.3. Повідомити Експедитору і�½формацію про вміст відправле�½�½я, �½ада�½ого для орга�½ізації
перевезе�½�½я відправле�½�½я, �½а підставі відповід�½ої експрес-�½аклад�½ої.
4.3.4. Запакувати відправле�½�½я для його збереже�½�½я під час тра�½спортува�½�½я та
зава�½тажуваль�½о-розва�½тажуваль�½их робіт, а також за �½еобхід�½ості. скріпити фірмовою клейкою
стрічкою або пломбою, щоб запобігти доступу до вмісту відправле�½�½я.
4.3.5. Завчас�½о замаркувати кож�½е ва�½таж�½е місце відправле�½�½я.
4.3.6. Надати Експедитору всі супровід�½і докуме�½ти, �½еобхід�½і для тра�½спортува�½�½я
відправле�½�½я.
4.3.7. Здійс�½ити своєчас�½у та пов�½у оплату �½ада�½их Експедитором послуг, згід�½о з чи�½�½ими
тарифами Експедитора.
4.3.8. Утримувати під’їз�½і шляхи до пу�½ктів зава�½таже�½�½я та розва�½таже�½�½я,
ва�½таж�½орозва�½тажуваль�½их майда�½чиків, рампи тощо в �½алеж�½ому ста�½і, зокрема відповід�½о до
вимог охоро�½и праці, а також забезпечити безперешкод�½ий і безпеч�½ий рух та віль�½е ма�½еврува�½�½я
автомобілів.
4.3.9. Дотримуватися положе�½ь Договору та Умов �½ада�½�½я послуг.
4.3.10. Довести до відома Одержувача положе�½�½я Умов �½ада�½�½я послуг.
4.3.11. Повідомити Одержувачу про передачу відправле�½�½я Експедитору для �½ада�½�½я послуг
з орга�½ізації перевезе�½�½я відправле�½ь, �½омер експрес-�½аклад�½ої та розраху�½кові строки доставки
відправле�½�½я.
4.3.12. У разі отрима�½�½я відправле�½�½я в �½е�½алеж�½ому ста�½і (пошкодже�½�½я, �½естача тощо)
зафіксувати його ста�½ у відповід�½ому Акті за формою, затвердже�½ою Експедитором, за обов’язковою
участю представ�½иків Замов�½ика/Одержувача та Експедитора.
4.3.13. У разі оплати послуг Експедитора Одержувачем �½адати Експедитору пов�½у
і�½формацію про Одержувача (П. І. Б., адреса, телефо�½, відповідаль�½а особа тощо). У разі відсут�½ості
оплати за �½ада�½і послуги Одержувачем або і�½шою особою, заз�½аче�½ою Замов�½иком як плат�½ик,
упродовж строку, вста�½овле�½ого Договором, �½а Замов�½ика покладається обов’язок здійс�½е�½�½я
оплати послуг Експедитора.
4.3.14. У разі відмови Одержувача від отрима�½�½я відправле�½�½я з будь-яких причи�½, окрім
випадків пошкодже�½�½я, втрати чи �½естачі відправле�½�½я, що трапилися з ви�½и Експедитора, оплатити
Експедитору вартість фактич�½о �½ада�½их послуг (від Замов�½ика до Одержувача та від Одержувача до
Замов�½ика), вартість зберіга�½�½я відправле�½�½я відповід�½о до чи�½�½их тарифів Експедитора.
4.3.15. Відправле�½�½я може бути витребува�½е (прий�½яте/забра�½е) Одержувачем або
Відправ�½иком в Експедитора впродовж 25 (двадцяти п’яти) робочих д�½ів відділе�½�½я (але �½е ме�½ше
30 кале�½дар�½их д�½ів) з д�½я �½адходже�½�½я відправле�½�½я до відділе�½�½я Одержувача. Обов’язок
і�½формувати Одержувача про умови цього пу�½кту покладаються �½а Відправ�½ика.
4.4. Права Замов�½ика:
4.4.1. Отримати послуги, передбаче�½і Договором.
4.4.2. Передати Експедитору відправле�½�½я для �½ада�½�½я послуг особисто або через
упов�½оваже�½их Замов�½иком осіб.
4.4.3. Пред'являти Експедитору прете�½зії щодо �½ада�½их послуг.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Відправ�½ик запаковує відправле�½�½я.
5.2. Упаковка відправле�½�½я пови�½�½а відповідати держав�½им ста�½дартам та вимогам,
вста�½овле�½им Правилами перевезе�½�½я ва�½тажів автомобіль�½им тра�½спортом в Украї�½і, що
затвердже�½і Наказом Мі�½істерства тра�½спорту Украї�½и від 14.10.1997 року № 363, з �½аступ�½ими
змі�½ами й допов�½е�½�½ями, та чи�½�½им Умовам Експедитора.
5.3. Ос�½ов�½і вимоги до упаковки:
5.3.1. Тип упаковки пови�½е�½ відповідати особливостям відправле�½�½я.
5.3.2. Упаковка відправле�½�½я пови�½�½а забезпечувати пов�½у його ціліс�½ість під час
тра�½спортува�½�½я з урахува�½�½ям ва�½таж�½о-розва�½тажуваль�½их робіт.
5.3.3. Упаковка пови�½�½а враховувати можливість перева�½таже�½�½я відправле�½�½я в дорозі,
температур�½ий режим, ріве�½ь вологості та погод�½і умови.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. За �½ада�½і Експедитором послуги Замов�½ик сплачує Експедитору ви�½агороду згід�½о з
чи�½�½ими тарифами Експедитора, розміще�½ими �½а Сайті.
6.2. Оплата вартості �½ада�½их Експедитором послуг здійс�½юється за чи�½�½ими тарифами
Експедитора Відправ�½иком під час передачі відправле�½�½я для орга�½ізації його перевезе�½�½я або
Одержувачем під час отрима�½�½я відправле�½�½я.
6.3. І�½формація про сторо�½у, що сплачує за послуги Експедитора, та форму розраху�½ку
заз�½ачається в експрес-�½аклад�½ій.
6.4. Нада�½�½я Замов�½иком відправле�½�½я для орга�½ізації його перевезе�½�½я є свідче�½�½ям того,
що Замов�½ик погоджується з тарифами Експедитора.
6.5. Тарифи можуть змі�½юватися Експедитором в од�½осторо�½�½ьому порядку шляхом
розміще�½�½я змі�½е�½их тарифів �½а Сайті.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі поруше�½�½я своїх зобов’яза�½ь за Договором Сторо�½и �½есуть відповідаль�½ість,
виз�½аче�½у Договором та чи�½�½им зако�½одавством Украї�½и, в порядку, передбаче�½ому цим
Договором, Умовами �½ада�½�½я послуг та чи�½�½им зако�½одавством Украї�½и.
7.2. Відповідаль�½ість Експедитора:
7.2.1. У разі поруше�½�½я строків доставки відправле�½�½я, заз�½аче�½ого в експрес-�½аклад�½ій, з
ви�½и Експедитора, Експедитор сплачує Замов�½ику �½еустойку в розмірі 20 % від суми провіз�½ої плати
(без суми комісії та вартості додаткових послуг) згід�½о з відповід�½ою експрес-�½аклад�½ою за кож�½ий
де�½ь затримки, але �½е більше, �½іж суму провіз�½ої плати (без суми комісії та вартості додаткових
послуг) згід�½о з відповід�½ою експрес-�½аклад�½ою. Жод�½і і�½ші виплати Експедитором �½е
здійс�½юються.
7.2.2. У разі пов�½ої втрати або пошкодже�½�½я відправле�½�½я з ви�½и Експедитора Експедитор
повертає Замов�½ику суму, що дорів�½ює його оголоше�½ій вартості (але �½е більше, �½іж фактич�½у
вартість відправле�½�½я), та провіз�½у плату, сплаче�½у Замов�½иком згід�½о з відповід�½ою
експрес�½аклад�½ою. У разі пов�½ої компе�½сації оголоше�½ої вартості за пошкодже�½е відправле�½�½я
Замов�½ик повертає Експедитору відправле�½�½я, за яке було отрима�½о компе�½сацію.
7.2.3. У разі часткової втрати або пошкодже�½�½я відправле�½�½я з ви�½и Експедитора Експедитор
повертає Замов�½ику відповід�½у части�½у оголоше�½ої вартості відправле�½�½я.
7.2.4. Якщо відшкодува�½�½я (компе�½сація) здійс�½юється Замов�½ику - фізич�½ій особі,
Експедитор додатково сплачує Замов�½ику штраф в розмірі 24,23% від суми відшкодува�½�½я
(компе�½сації).
7.2.5. Експедитор �½е �½есе відповідаль�½ості за пошкодже�½�½я відправле�½�½я без упаковки або в
упаковці, що �½е забезпечує його ціліс�½ості чи �½е відповідає особливостям відправле�½�½я.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin