Katarzyna Pokorna Ignatowicz - Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym.pdf

(1587 KB) Pobierz
RSW
PRASA
KSIĄŻKA
RUCH
Robotnicza
Spółdzielnia
Wydawnicza
„Prasa–Książka–Ruch”
w polskim systemie medialnym
Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Kraków 2016
Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski
Publikacja sfinansowana z dotacji projakościowej MNiSW dla Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Recenzje: prof. dr hab. Bogusława Gnela
prof. dr hab. Walery Pisarek
Redakcja: Izabela Kraśnicka-Wilk
Opieka wydawnicza: Halina Baszak Jaroń
Projekt okładki: Oleg Aleksejczuk
Indeks nazwisk: Daria Podgórska
ISBN 978-83-65208-44-6
Copyright© by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kraków 2016
Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani magazynowana
w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie,
ani też rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie
za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich
Na zlecenie:
Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
www.ka.edu.pl
Wydawca: Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016
Sprzedaż prowadzi:
e-mail: ksiegarnia@kte.pl
Skład: Oleg Aleksejczuk
Druk i oprawa: MKpromo
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................7
1.
Historia RSW „Prasa” w latach 1947–1972 ...................................................13
1.1. Tworzenie rynku prasowego po II wojnie światowej ...........................13
1.2. Powstanie RSW „Prasa”...............................................................................21
1.3. Wchłonięcie Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” .................................25
1.4. Wchłonięcie „prasy czytelnikowskiej” .....................................................29
1.5. RSW w okresie „małej stabilizacji” ..........................................................34
RSW „Prasa-Książka-Ruch” w latach 1972–1988 .......................................41
2.1. Powstanie RSW „Prasa-Książka-Ruch”...................................................41
2.2. Rozwój w latach 70. ......................................................................................45
2.3. Lata 80. ............................................................................................................52
2.4. Rola i funkcje RSW w systemie medialnym i politycznym PRL ......64
RSW w procesie zmian ........................................................................................73
3.1. RSW w Porozumieniach
Okrągłego Stołu
................................................73
3.2. Realizacja
Porozumień Okrągłego Stołu
i zmiany
w systemie medialnym ................................................................................80
3.3. RSW w drugiej połowie 1989 roku ..........................................................84
Ostatnie trzy miesiące ...........................................................................................99
4.1. Wyścig z czasem .............................................................................................99
4.2. Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
„Prasa-Książka-Ruch”................................................................................ 108
4.3. Ostatnie działania władz RSW .............................................................. 111
4.4. Raport NIK z marca 1990 roku ............................................................. 113
Przygotowania do likwidacji ............................................................................ 117
5.1. Pierwsza Komisja Likwidacyjna ............................................................. 117
5.2. Plan zagospodarowania majątku RSW ................................................ 130
5.3. Prasowa debata o ustawie o likwidacji RSW
i decyzjach Komisji Likwidacyjnej ......................................................... 145
5.4. Sejmowe debaty o działaniach Komisji Likwidacyjnej
i próba nowelizacji ustawy ........................................................................ 148
2.
3.
4.
5.
6|
6.
Spis treści
Realizacja
Planu zagospodarowania
...............................................................155
6.1. Pion wydawniczy .......................................................................................157
6.1.1. Nieodpłatne przekazywanie tytułów spółdzielniom
dziennikarskim ...............................................................................157
6.1.2. Sprzedaż tytułów prasowych ......................................................161
6.1.3. Inne składniki pionu wydawniczego RSW ............................171
6.2. Pion poligraficzny .....................................................................................172
6.3. Pion kolportażowo-handlowy................................................................174
6.4. Jednostki produkcyjne i usługowe ........................................................175
6.5. Ośrodki wypoczynkowe ..........................................................................177
6.6. Spółki z udziałem RSW...........................................................................178
6.7. Polityczny kontekst prywatyzacji prasy RSW ..................................179
Oceny przebiegu likwidacji RSW i działań likwidatora ..........................185
7.1. Raport NIK z lipca 1992 roku ...............................................................185
7.1.1. Ocena przekazywania majątku spółdzielniom pracy ...........186
7.1.2. Ocena trybu i wyników sprzedaży majątku RSW .................191
7.1.3. Ocena trybu przekazywania majątku
na rzecz Skarbu Państwa .............................................................194
7.1.4. Wnioski i zalecenia NIK ..............................................................196
7.2. Zmiany na rynku prasowym po prywatyzacji prasy RSW..............199
7.3. Debata sejmowa na temat wtórnych zmian kapitałowych
w prasie byłej RSW ...................................................................................202
7.4. Ocena likwidacji przez sejmową Komisję Kultury
i Środków Przekazu ..................................................................................208
7.5. Działalność Komisji Likwidacyjnej w drugiej połowie lat 90. .......211
7.5.1. Zmiany w składzie osobowym Komisji Likwidacyjnej ........211
7.5.2. Nowelizacja ustawy o likwidacji RSW .....................................213
7.5.3. Plan finansowy likwidacji ............................................................214
7.5.4. Lustracja ustawowa .......................................................................217
Zakończenie likwidacji ....................................................................................221
8.1. Formalne zamknięcie procesu likwidacji RSW .................................221
8.2. Raport likwidatora ....................................................................................223
7.
8.
Podsumowanie .............................................................................................................237
Bibliografia ....................................................................................................................243
Spis tabel ....................... .................................................................................................257
Spis wykresów ........... ...................................................................................................259
Indeks nazwisk..............................................................................................................261
Wstęp
Historia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” jest
skomplikowana i  fascynująca zarazem. Spółdzielnia powstała jako zaplecze
wydawnicze partii komunistycznej w  1947 roku i  w  ciągu kolejnych trzech
dekad stała się nie tylko największym wydawcą prasy w PRL, ale i największym
koncernem
1
wydawniczo-kolportażowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
Systematycznie powiększała swój majątek, a to przez tworzenie lub przejmo-
wanie kolejnych tytułów prasowych, drukarni, zakładów przemysłowych,
ośrodków wypoczynkowych, a to korzystając z ulg podatkowych i państwo-
wych dotacji. W latach 70., po przyłączeniu do niej przedsiębiorstwa kolpor-
tażu prasy „Ruch”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW) była już nie
tylko dominującym na rynku prasy wydawcą, ale i  właścicielką największej
w  kraju bazy poligraficznej oraz sieci handlu detalicznego, a  także jedynej
w kraju sieci kolportażu prasy.
Cała ta wydawniczo-handlowa machina była własnością Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej i  pracowała na jej rzecz, pełniąc podwójną
funkcję: narzędzia oddziaływania ideologicznego na społeczeństwo oraz
źródła dochodów. Z czasem ta druga funkcja, czyli dostarczanie środków
finansowych dla rosnących potrzeb partii, stała się ważniejsza.
W drugiej połowie lat 80., RSW, podobnie jak cała polska gospodarka,
zaczęła pogrążać się w  kryzysie, którego przyczynami były zarówno we-
wnętrzne problemy, jak i rosnące oczekiwania finansowe partii, dla której
zyski z działalności RSW były głównym źródłem dochodu. Pod koniec de-
kady kierownictwo partii, oprócz dotychczasowego trybu przejmowania
zysków RSW, rozpoczęło proceder wyprowadzania jej majątku do spółek
tworzonych przez wpływowych działaczy partyjnych. Proceder ten, doty-
czący również innych przedsiębiorstw państwowych, nazwano „uwłasz-
czaniem się nomenklatury”.
1
W czasach PRL nie nazywano RSW koncernem, gdyż formalnie była spółdzielnią.
Terminem tym zaczęto ją określać po 1989 roku i używano go nawet w oficjalnych
dokumentach.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin