Robert Miernik - Przetwory z owoców i warzyw 1978.pdf

(10383 KB) Pobierz
P
*y
»SBfc PRZETWORY
ra
Z OWOCOW
I WARZYW
I
-f?- '< *
..
• *'
V , , v f'
.•<
.
• •£•
ryty.--
BIBLIOTECZKA OŚRODKA
„NOWOCZESNA GOSPODYNI"
R o b e rt M ie rn ik
PRZETWORY
Z OWOCOW
I WARZYW
wydanie lii poprawione
Zakład Wydawnictw CZSR • Warszawa 1978
(Q C op yrigh t by Robert M iernik
W arszaw a 1968
Okładkę, kartę tytułową projektował
Ja n K o ta rb iń sk i
Ilustracje
Je r z y F lisa k
Redaktor
E lżb ieta T a lik -K a m iń sk a
iczny
<cki
4H.Sz.until.E.o.T!
Z A K Ł A D W Y D A W N IC T W C Z S R W A R S Z A W A 1978
N akład 30 000+250 egz. A rk . w yd. 3,6. A r k . d ru k. 2,875. P ap ier d ruk. sat.
k i. V 70 g B - l . Oddano do skład ania w grud niu 1977 r. P odpisano
do d ruku w lip cu 1978 r. D ru k ukończono w p aździerniku 1978 r.
Cena zł 10,—
D ruk a rn ia ZW C Z S R Inow rocław Z a m . 4830 S-82
WSTĘP
Organizm ludzki do prawidłowego wzrostu i właści­
wego funkcjonowania wymaga różnorakiego pożywienia.
W skład pożywienia muszą wchodzić również owoce
i warzywa jako niezastąpione źródło szczególnie łatwo
przyswajalnych węglowodanów (cukrów), witamin i soli
mineralnych. Brak tych składników w organizmie powo­
duje liczne nieprawidłowości, niedomagania lub wręcz
schorzenia.
ł
Wymienionych składników organizm ludzki nie ma­
gazynuje, dlatego muszą one być dostarczane systema­
tycznie w codziennie spożywanych potrawach.
Latem bjesienią, gdy sady i ogrody pełne są owoców
i warzyw, sprawa jest prosta
spożywamy ich dosta­
tecznie dużo. Znacznie gorzej jest w zimie i na wiosnę,
kiedy ilości i rozmaitość płodów ogrodowych przecho­
wujących się w stanie świeżym ulega dużemu ograni­
czeniu. Spożycie ich spada gwałtownie.
Uregulowaniem tego niewłaściwego stanu zajęła się
nauka, która przez badania i doświadczenia wypracowała
liczne sposoby, pozwalające na zabezpieczenie nietrwa­
łych owoców i warzyw w postaci różnorodnych prze­
tworów, wypełniających braki i ograniczenia w spoży-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin