DMSO.pdf

(109830 KB) Pobierz
dr Hartmut P. A. Fischer
DMSO
N
a tu r a ln y śro d ek
PRZECIWZAPALNY
I PRZECIWBÓLOWY
lliamiamy
sekretyalnwla.
fnatm
NraztfraiiM.
Odkrycie
stulecia
teraz dostępne
dla każdego
y fta l
"
GWARANCJA ZDROWIA
dr Hartmut P. A. Fischer
DMSO
N
a tu r a ln y śro d ek
PRZECIWZAPALNY
I PRZECIWBÓLOWY
Odkrycie
stulecia
teraz dostępne
dla każdego
*
GWARANCJA ZDROWIA
R
e d a k c ja
: I r e n a K l o s k o w s k a
S
k ł a d
: I g a M a lis z e w s k a
P
r o je k t o k ł a d k i
: P i o t r P is ia k
T
ł u m a c z e n ie
: K a t a r z y n a J u r c z a k
K
o r e k t a
: U r s z u la W o to s
Tytuł oryginału:
Das DMSO-Hanähuch: Verborgenes Heilwissen aus der N atur
W ydanie II
BIAŁYSTOK 2017
ISBN 9 7 8 -8 3 -64278-80-8
Wykluczenie odpowiedzialności:
Przedstawione tu sposoby postępowania powinny Państwu służyć jedynie za informację.
Nie zastępują one lekarskiej diagnozy, porad czy terapii.
Ani autor ani wydawnictwo nie odpowiadają za szkody jakiegokolwiek typu,
które wynikałyby z użycia zawartych i przedstawionych w niniejszym dziele metod; zwłaszcza
nie bierzemy odpowiedzialności za polepszenie się lub pogorszenie stanu Państwa zdrowia.
Z uwagi na dynamikę działania Internetu może się okazać, że wspominane w książce linki, które były
aktywne w czasie powstawania niniejszej publikacji, z upływem czasu zostały zmienione
lub nie są już w ogóle dostępne.
GWARANCJA ZDflOWIA
15-762 Białystok
ul. A ntoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 - redakcja
85 654 78 06 - sekretariat
85 653 13 03 - d z ia ł handlowy - h u rt
85 654 78 35 ~ www.vitalni24.pl - detal
strona wydawnictw a: w w w.wydawnictwovital.pl
sklep firmowy: Białystok, ul. A ntoniuk Fabr. 55/20
Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl
PR IN T E D IN PO L A N D
Podziękowania
Bardzo w ielu ludzi um ożliw iło pow stanie tej książki i tow a­
rzyszyło w tym procesie, św iadom ie lu b bezw iednie. Ju ż n a ­
w et przyjacielska w ym iana zdań i pom oc w licznych zadaniach
bezpośrednio lu b pośrednio w pływ ały n a prow adzony projekt.
W ielu tych w szystkich chwil nie jesteśm y już naw et św iadom i.
Dlatego też m oże okazać się, że poniżej złożone podziękow ania
nie b ęd ą kom pletne.
Dziękuję:
D r A n ^ e O sw a ld , k tóra ten tem at z pełnym zaufaniem zło­
żyła n a m oje ręce.
M ojej ro d z in ie , k tóra w ciągu w ielu m iesięcy wykazywała
się w ielkim zrozum ieniem d la mojej pracy. Zw łaszcza dzię­
kuję m ojej żonie, k tóra cierpliw ie doradzała, korygow ała
i pom agała, chociaż sam a prow adzi biu ro inżynierskie.
D r. M a rc o F u sso w i, który w yszukał wiele w yników b ad a ń
dotyczących DMSO.
M ojem u prom otorow i, p ro f. M a n fre d o w i C h ristlo w i, któ­
rego godna podziw u w iedza popierała i w spom agała wiele
pomysłów.
W sz y stk im k o le g o m p o fa c h u , lekarzom i terapeutom ,
którzy w nieśli dzięki w ym ianie inform acji i dośw iadczeń
w iele uzu pełnień, podali wiele przypadków i przykładów
z w łasnej praktyki oraz zaszczepiali nowe pomysły.
M o im p a c je n to m i u c z n io m , którzy dok ład ali stale w ażne
treści dzięki podejm ow anym różnym próbom i przekazyw ali
inform acje o sw oich dośw iadczeniach.
U d o B au ch o w i, który dostarczył m i w iele terapeutycznych
wskazów ek z w łasnego dośw iadczenia. Jest jed n ą z ofiar k a ­
tastrofy kolejowej w Eschede z dnia 3 czerw ca 1998 roku
i sam n apisał książkę o swojej historii.
P a n u G., którego „Przypadki D M SO ” daw ały mi w ażne
im pulsy Jego nonkonform istyczne i niekonw encjonalne
nastaw ienie do tem atów życiowych były um ysłow ym wzbo­
gaceniem niniejszej pozycji oraz pozwoliły n a w yjaśnienia
w ielu znaków zapytania.
Naszym kochanym pom ocnikom ; H e ld z e i U d o G e rs te n -
do rffo m , którzy udzielali w ażnych w skazów ek ze swego d o ­
św iadczenia życiowego i zawodowego.
M ojem u byłem u nauczycielow i ze szkoły, dr. R ain ero w i
G a n n so w i, który zainicjow ał we m nie nigdy niekończące
się zainteresow anie zależnościam i n a u k przyrodniczych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin